คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | วารสารศูนย์อนามัยที่ 9

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ผลงานวิจัยปี 2561

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 7 รายการ
การประเมินผลการตรวจกรองธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบิน อี ดร (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (25_07_2561) (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 1.86 MB
ดาวน์โหลด 173 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิจัยประเมินผลการจัดการเชิงกลยุทธ์กระบวนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอสู่ตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 9 (20_07_2561) (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลกระทบด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบริเวณจุดผ่านแดนช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ (17_07_2561) (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของรูปแบบบริการตรวจวินิฉัยก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์เสี่ยงธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา (12_07_2561) (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่ 9 (12_07_2561) (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.85 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินวัฏจักรชีวิตการจัดการสิ่งปฏิกูล พื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 (12_07_2561) (สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.33 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิจัยปี 2560

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 3 รายการ
สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา(สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิคผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(สาธารณะ).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

งานพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แบบฟอร์มสำหรับนักวิจัย (18 แบบฟอร์ม)และคู่มือจริยธรรมการวิจัย.rar
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ผลงานวิชาการ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 103 รายการ
สำรวจภาวะสุขภาพตามตัวชี้วัดกรมอนามัย มารดาและทารกเขตนครชัยบุรินทร์ ปีงบประมาณ2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ของผู้ที่มารับบริการคลินิกวัยรุ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(22_08_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ปี 2560 (15-03-2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.37 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สภาวะสุขภาพผู้รับบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เชิงรุกของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา (7_07_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 306 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของชายและหญิงวัยทองที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5.pdf
ขนาดไฟล์ 0.26 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9(15_10_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.56 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การฝากครรภ์ของหญิงตั้งครรภ์ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(21_08_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 202 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การบริโภคผักและผลไม้ของประชาชนในเขตพื้นที่การสาธารณสุขที่ 13.pdf
ขนาดไฟล์ 1.15 MB
ดาวน์โหลด 528 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) เขตนครชัยบุรินทร์(26-09-2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.45 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และผลการรักษาภาวะโลหิตจางในคลินิกสุขภาพเด็กดีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 4.57 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และปัจจัยที่มีลต่อภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9 (23_04_2562).docx
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 310 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโภชนาการเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 9(07_10_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
สถานการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้านภาษา เขตสุขภาพที่ 9(25_07_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ศึกษาภาวะสุขภาพวัยรุ่นที่เข้ารับบริการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
วิจัยประเมินผลการจัดการกลยุทธ์ กรอบงาน(Blueprint for change) ทศวรรษพัฒนาคุณภาพบริการ (ปี 2550-2559) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์พันธกิจ เมืองไทยแข็งแรงเขตสุขภาพที่ 9.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัยที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อม(22_08_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 170 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รูปแบบการดำเนินงาน Active Community ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้วยระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม A2IM เขตสุขภาพที่ 9(26-092561).PDF
ขนาดไฟล์ 2.12 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.43 MB
ดาวน์โหลด 245 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะสุขภาพของคนวัยทำงานซื่งมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(21_10_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะสุขภาพของคนวัยทางานซึ่งมารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(28_01_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.38 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาวะโภชนาการของผุ้สูงอายุในจังหวัดนครราชสีมา(09-01-2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาแนวทางคัดกรองและเฝ้าระวังผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 496 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พัฒนาแนวทางการดูแลมารดาวัยรุ่นหลังคลอด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.54 MB
ดาวน์โหลด 200 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมการบริโภคเกลือหรือผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีนและยาเม็ดเสริมไอโอดีนของหญิงตั้งครรภ์ ในจังหวัดนครราชสีมา ปี 2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
พฤติกรรมการดูแลทันตสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนของผู้ปกครองในเขตนครชัยบุรินทร์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.73 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ฝุ่นจิ๋ว (PM 2.5) อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม(30_10_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลของการตั้งครรภ์และคลอดในมารดาวัยรุ่นและมารดาวัยผู้ใหญ่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 156 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีการให้คำปรึกษาแบบทางสาวกลางต่อความวิตกกังวลของหญิงระหว่างตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการในผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(09_10_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 107 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของการส่งเสริมความรอบรู้ด้านโภชนาการในผู้สูงอายุที่เข้ารับบริการ ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(27_04_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประสิทธิผลของโครงการเด็กสนุกสุขสันต์พร้อมกันขยันแปรงฟัน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.15 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กด้านการส่งเสริมสุขภาพและ พัฒนาการของเด็กในพื้นที่ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ปี 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ต้นทุนการอบรมดูแลผู้สูงอายุ เขตนครชัยบุรินทร์ ปี 2556.pdf
ขนาดไฟล์ 11.21 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 22.87 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 196 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความรู้ เจตคติของมารดาต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองของประชากรผู้สูงอายุที่มารับบริการศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงตารางสี (color chart).pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 29 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การสำรวจความครอบคลุมการได้รับบริการส่งเสริมตามกลุ่มวัย ในเขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ปีงบประมาณ 2555.pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.36 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ภาวะอ้วนลงพุงของผู้รับบริการโครงการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุกโดยการตรวจสุขภาพประจำปีในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2554.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 40 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในคลินิกผู้สูงอายุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (25_09_2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาสถานการณ์ความเสื่อมของระบบประสาทบริเวณเท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน 6-12 ปี เขตสุขภาพที่ 9 (04-04- 2561).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียนของผู้เลี้ยงเด็กในครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาความสัมพันธ์ของเครื่องตรวจวิเคราะห์ชนิดและปริมาณฮีโมโกลบินอัตโนมัติรุ่น VARIANT II.pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาการบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผุ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ดีของหน่วยงานภาครัฐและชุมชนอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (09-04-62).pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาการบริหารจัดการการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่ดีของหน่วยงานภาครัฐและชุมชน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์(20_01_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.27 MB
ดาวน์โหลด 256 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การศึกษาโครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย จังหวัดนครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบการบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภายใต้มาตรฐานบริการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุกรมอนามัย เขตสุขภาพที่ 9(20_01_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนารูปแบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.18 MB
ดาวน์โหลด 365 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ ๙ ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน(11_08_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3.03 MB
ดาวน์โหลด 136 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาการดาเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน(16_04_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 3.02 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาแนวทางการป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการหกล้มในผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังแผนกผู้ป่วยใน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.35 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพัฒนาแนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกระยะช๊อก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 680 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.35 MB
ดาวน์โหลด 3600 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลมารดาที่มีภาวะตกเลือดหลังคลอดในระยะแรก.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้สูงอายุที่มีภาวะอ้วนลงพุงร่วมกับโรคความดันโลหิตสูงและข้อเข่าเสื่อม.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 8486 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในกระเพาะอาหารส่วนบน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.96 MB
ดาวน์โหลด 380 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.34 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ร่วมกับไขมันในเส้นเลือดสูงและภาวะร้อน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.17 MB
ดาวน์โหลด 3227 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยโรคหอบหืดและการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลผู้ป่วย Asma.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 377 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD).pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพัันธ์ในวัยรุ่น กรณีศึกษาติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับโรคหนองใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.16 MB
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กหอบหืด.pdf
ขนาดไฟล์ 2.22 MB
ดาวน์โหลด 3426 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กชักจากไข้สูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 653 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดอักเสบ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.42 MB
ดาวน์โหลด 828 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลผุ้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจตายในภาวะฉุกเฉิน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.22 MB
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การพยาบาลทารกคลอดก่อนกำหนดและมีน้ำหนักตัวน้อย.pdf
ขนาดไฟล์ 2.04 MB
ดาวน์โหลด 2141 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(11_06_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 37 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(10_10_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 42 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(20_08_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.58 MB
ดาวน์โหลด 515 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่มารับบริการตรวจสุขภาพประจาปี ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา (24_06_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลระบบการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม(20_07_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 1.19 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา(22_07_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 229 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลความพึงพอใจของผู้มารับบริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9(24_09_2562).pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 838 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 เขตสุขภาพที่ 9(14_09_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริการพยาบาลผู้ป่วยนอก กรณีศึกษา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา(13_01_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 403 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การติดตามผลการดำเนินงานเพื่อควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 14.pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดูแลหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีภาวะความดันโลหิตสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.13 MB
ดาวน์โหลด 123 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 1736 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารกับการดำเนินงานความปลอดภัยด้านอาหารและโภชนาการ เขตการสาธารณสุขที่ 13.pdf
ขนาดไฟล์ 3.09 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้คำปรึกษาด้านยาแก่ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถใช้ยาตามสั่งในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การให้การพยาบาลมารดาตกเลือดหลังคลอด.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การใช้เดือยสำเร็จรูปชนิดนำแสงในฟันที่ได้รับการรักษาคลองรากฟัน และการใช้ส่วนเชื่อมต่อ (attachment)ระหว่างรากฟันธรรมชาติกับฟันปลอมทั้งปากชนิด ถอดได้.pdf
ขนาดไฟล์ 0.14 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การเข้าถึงบริการคุมกำเนิดหลังคลอดของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุข ระดับทุติยภูมิ เขตสุขภาพที่ 9(14_09_2563).pdf
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแผนการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในภาวะฉุกเฉิน.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบแผนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.51 MB
ดาวน์โหลด 329 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิดตัวเหลือง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 411 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยความดันโลหิตสูง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.30 MB
ดาวน์โหลด 1410 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกายเพื่อลดภาวะอ้วนลงพุง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวทางการแก้ไขปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 477 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เมตาบอลิกซินโดรมของข้าราชการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เท็มโพโรแมนดิบิวลาร์ ดิสออร์เดอร์ (Temporomandibular disorders).pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย