คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างของหน่วยงาน

 • กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
 • ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
  • รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9
 • กลุ่มอำนวยการ
 • ส่วนงานวิชาการ
  • กลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม
  • กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ
  • กลุ่มพัฒนาการอนามัยส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
  • กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น
  • กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก
 • กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • กลุ่มจัดการงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กลุ่มเซ็นทรัลแลป