คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน 09

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ประกาศ มาตรการ/แนวทางในการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงินยืม ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการ-แนวทางในการติดตามเร่งรัดการส่งใช้เงิน ฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.47 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ หลักเกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดในการมอบหมายงาน/การประเมินผลและการบริหาร ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ (ก.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขกา.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนร่วม (ผลประโยชน์ทับซ้อน)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลป.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการแนวทางการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องการรับสินบน ฯ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการแนวทางป้องกันการให้หรือรับ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ศูนย์อนามัยที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.10 MB
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ศูนย์อนามัยที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการการแผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประกาศ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ศูนย์อนามัยที่ 9

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ประกาศ มาตรการการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่า.pdf
ขนาดไฟล์ 0.07 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย