คุณกำลังมองหาอะไร?

ขั้นตอนที่ 1

          1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

          2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นตอนที่ 2

          1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

                    1.1 ประกาศเจตนารมณ์ร่วมันในการต่อต้านการทุจริต

                    1.2 ประกาศและไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

          2. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกครามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3

          1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

          2. ผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)

          3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสิรมคุณธรรม กองเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

          4. การทำแบบประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

ขั้นตอนที่ 4

          1. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู บุคลากรภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่ทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้

          2. กิจกรรมยกย่อง เชิดชู หน่วยงานภายใน หรือภายนอกองค์กร ที่มีการส่งเสริมคุณธรรมหรือความดีจนเป็นแบบอย่างได้

ขั้นตอนที่ 5

          1. เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการในโครงการตลาดนัดคุณธรรม (MOPH Moral Market) ปี 6 ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566

          2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)

          3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร ประจำปีงบประมาณ พศ. 2566 รอบ 12 เดือน