คุณกำลังมองหาอะไร?

ครงสร้างกลุ่มอำนวยการ

Team Selector 0
Team Selector 1

นายก้องเกรียติ ขอดผักแว่น

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ

About Hero 0

นางมริษฎา แสงพรม

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 1