คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประชุมคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.04.2567
0
0
แชร์
19
เมษายน
2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นำโดย แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ครั้งที่ 7/2567 กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะกรรมการจากทุกกลุ่มงาน จำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมมิตรภาพ ชั้น 1 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของเดือนเมษายน 2567 ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยสาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย ประเด็นเรื่องแจ้งที่ประชุมกรมอนามัย รายงานสถานการณ์การเงิน ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการฯ แผนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 4 เดือนหลัง ผลการวิเคราะห์ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรศูนย์อนามัยที่ 9 ผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รอบ 6 เดือนแรก ปี 2567 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัย ในระดับพื้นที่ โครงการยกระดับการขับเคลื่อนงานเด็กไทยสายตาดีแบบบูรณาการ & การจัดสถานีบริการสุขภาพด้วยตนเองสำหรับนักเรียนในสถานศึกษา (HSS) เขตสุขภาพที่ 9 และอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนางานต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน