คุณกำลังมองหาอะไร?

รวจประเมินรับรอง GREEN Health Attraction จังหวัดชัยภูมิ

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.04.2567
5
0
แชร์
19
เมษายน
2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน และกลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยว GREEN Health Attraction ณ อุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตามเกณฑ์ ได้แก่
1. เกณฑ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
2.เกณฑ์การประเมินด้าน GREEN Health Attraction ด้านการสร้างกระบวนการพัฒนา
-ด้านการดำเนินงานพัฒนาตามเกณฑ์ GREEN G : Garbage
การจัดการมูลฝอยทุุกชนิด R : Rest room การจัดการห้องส้วมและสิ่งปฏิกูล E : Energy การจัดการด้านอนุรักษ์พลังงาน E : Environment การจัดการอาคารและสิ่งแวดล้อม Nutrition การจัดการสุขาภิบาลอาหาร อาหารปลอดภัย และน้ำดื่ม-น้ำใช้
-ด้านการดำเนินการพัฒนาตามเกณฑ์ Health
-การส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เมนูชูสุขภาพ น้ำหวานน้อยสั่งได้

โดยได้ให้คำแนะนำในการ
ดำเนินงานด้านการจัดการจัดการคุณภาพน้ำ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันอุบัติเหตุทางด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารให้เกิดวามรอบรู้ด้านสุขภาพ
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและเครือข่าย เป็นอย่างดียิ่ง

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน