คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.04.2567
6
0
แชร์
19
เมษายน
2567

วันที่ 18 เมษายน 2567 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมขับเคลื่อนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจวัยทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมประชาชน เทศบาลตำบลเมืองใหม่โคกกรวด ทั้งนี้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย และการประเมินสุขภาพใจ รวมทั้งสร้างความรอบรู้ในเรื่องสุขภาพให้กับคณะผู้บริหารและพนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของเทศบาลมีความตระหนักรู้สุขภาพตนเอง เฝ้าระวังสุขภาพเบื้องต้น และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อการมีสุขภาวะที่ดีต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน