คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 สร้างความรอบรู้ และทักษะปฏิบัติการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาการเด็กของ อสม.พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

19.01.2566
3
0
แชร์
19
มกราคม
2566

ศูนย์อนามัยที่ 9 สร้างความรอบรู้ และทักษะปฏิบัติการส่งเสริมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาการเด็กของ อสม.พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 19 มกราคม 2566 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานการประชุมโครงการสร้างความรอบรู้ และทักษะการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และพัฒนาการเด็กของ อสม.พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ 9 เพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำอาสาสมัครสาธารณสุขนมแม่ให้มีความรู้และทักษะใน การช่วยเหลือแม่ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็กเล็กเพื่อพัฒนาการสมวัยและสร้างเครือข่ายการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมการจัดบริการด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และการให้อาหารตามวัยแก่ทารกและเด็กเล็กของชุมชนโดยชุมชน เพื่อขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ “ชุมชนนมแม่เพื่อเด็กสุขภาพดี”ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข อสม. ปราชญ์นมแม่ในพื้นที่ตำบลบ้านขาม อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 30 คน ผ่านระบบ VDO conference ณ ห้องประชุม conference ชั้น 2 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

สาระสำคัญของการประชุม ประกอบด้วย ชี้แจงโครงการสร้างความรอบรู้ และทักษะการปฏิบัติในการส่งเสริม สนับสนุน การเลี้ยงลูกด้วย นมแม่ของอ.ส.ม.พื้นที่ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ ๙ การนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็กและการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บทบาทCFTในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน