คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

01.12.2565
10
0
แชร์
01
ธันวาคม
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 ประกาศเจตนารมณ์ ไม่ทนต่อการทุจริต

              วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ องค์กรคุณธรรม ร่วมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

               โดยยึดมั่นในสถาบันหลักอันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน