คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D บูรณาการหลักสูตร Triple – p เขตสุขภาพที่ 9

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

29.11.2565
2
0
แชร์
29
พฤศจิกายน
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 จัดประชุมขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D บูรณาการหลักสูตร Triple – p เขตสุขภาพที่ 9

วันที่ 28 พ.ย. 65 แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D โดยการบูรณาการร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก เพื่อการยกระดับคุณภาพการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะด้านสุขภาพร่างกายของเด็ก โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้รับผิดชอบงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจาก 4 กระทรวงหลัก ได้แก่กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้ง 4 จังหวัด จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

จากข้อมูลการประเมินตนเองตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติพบว่า มาตรฐานด้านสุขภาพเด็กไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกมาตรการหลักที่สำคัญเพื่อมุ่งเน้น ในการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพเด็กในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4 ด้าน ได้แก่ 1. Diet ด้านโภชนาการและการเจริญเติบโต 2. Development & play ด้านพัฒนาการและการเล่น 3. Dental ด้านสุขภาพฟัน 4. Diseases ด้านการป้องกันโรค โดยเขตสุขภาพที่ 9 ได้บูรณาการร่วมกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางกาย ส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกโดยครอบครัวมีส่วนร่วม มุ่งเน้นให้ครูผู้ดูแลเด็กสามารถดูแลสุขภาพเด็กได้อย่างครอบคลุมทุกด้าน เพื่อเด็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 85 ฟันไม่ผุร้อยละ 75 สูงสูงดีสมส่วนร้อยละ 66 และศูนย์เด็กเล็กประเมินตนเองผ่านเกณฑ์สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ขั้นต้นร้อยละ 75

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน