คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงาน ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

25.11.2565
0
0
แชร์
25
พฤศจิกายน
2565

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแนวทางการดำเนินงาน ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์และสุรินทร์ จัดประชุมแนวทางการดำเนินงาน ตาม พรบ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 และความก้าวหน้าพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 28 พ.ศ.2564 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงาน ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2565

วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ตามมาตรฐานการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงาน โดยมีกิจกรรมมีการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ฉบับบูรณาการ ดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับอำเภอ การลงข้อมูลในโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ชี้แจงความก้าวหน้าของพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2564 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือกในการยุติการตั้งครรภ์ ตามมาตรา 305 (5) ดังนี้ กรณีอายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ สามารถยุติการตั้งครรภ์ได้ทันที กรณีอายุครรภ์ >12-20 สัปดาห์ ต้องได้รับคำปรึกษาทางเลือกตามที่กฎหมายกำหนดก่อนยุติการตั้งครรภ์ กรณีอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ ให้จัดสวัสดิการที่เหมาะสม ยกเว้นมีเหตุแห่งการยุติการตั้งครรภ์อื่นๆ ได้แก่ เสี่ยงต่อการได้รับอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจ ทารกมีความผิดปกติ ทุพพลภาพ และการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ จึงจะสามารถยุติการตั้งครรภ์ได้

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน