คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมบรรยายการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  Good Factory Practice

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

11.09.2564
4
0
แชร์
11
กันยายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 ร่วมบรรยายการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  Good Factory Practice

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายแพทย์ประสาน  ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการป้องกันและการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  Good Factory Practice  จัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ และร่วมประชุมพร้อมกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการและกลไลการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ ( Bubble and Seal) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบประชุมทางไกล  โดย นายชัยทัต สมิตินนท์  อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ได้รับความสนใจจากสถานประกอบการหรือโรงงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 100 แห่ง 

ทั้งนี้เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินการมาตรการ Bubble and Seal เพื่อป้องกันการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบการ การบรรยายความรู้โดยคณะดำเนินงานระดับเขตสุขภาพที่9 ประกอบด้วย กองโรคจากการประกอบอาชีพ สำนักงานควบคุมโรคที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เนื้อหาการประเมินตนเองผ่านระบบ online ( Thai Stop Covid Plus ) เป็นประจำทุกๆ 14 วันการวางแผนงาน ตามมาตรการ Bubble and Seal เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในสถานประกอบการและแนวทางการดูแลสุขภาพจิตของผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน รายงานสถานการณ์การติดเชื้อของจังหวัด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน