คุณกำลังมองหาอะไร?

ศู

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver)

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

09.06.2564
8
0
แชร์
09
มิถุนายน
2564

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver)

กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ( Caregiver) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ร่วมด้วย พนักงานลูกจ้างที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของศูนย์อนามัยที่ 9 จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 7 - 18 มิถุนายน 2564 ณ ตึกส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ตามที่ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมาได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการเขตสุขภาพที่  9  ปีงบประมาณ  2564  โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดระบบการดูแลผู้สูงอายุอย่างเสมอภาค เท่าเทียมและยั่งยืน มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวมีประสิทธิภาพและประสิทธผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ(Caregiver) 70 ชั่วโมงขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 9 ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลผู้สูงอายุสามารถปฏิบัติการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน