คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | สถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (12/04/2560)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (12:04:2560).pdf
ขนาดไฟล์ 0.41 MB
ดาวน์โหลด 96 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังน้ำประปา (22/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังน้ำประปา (22:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.67 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แหล่งตรวจวิเคราะห์น้า (ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (08/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
แหล่งตรวจวิเคราะห์น้า (ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (08:06:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.24 MB
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

แหล่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนอกเหนือจากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (07/06/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
article_20160607102558.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

วิเคราะห์สถานการณ์การด้าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค (07/03/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
วิเคราะห์สถานการณ์การด้าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค (07:03:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การจัดการเหตุราคาญ เขตบริการสุขภาพที่ ๙ (26/01/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์การจัดการเหตุราคาญ เขตบริการสุขภาพที่ ๙ (26:01:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.28 MB
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN and CLEANเขตบริการสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN and CLEANเขตบริการสุขภาพที่ 9 (14:01:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.44 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) เขตสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation - EHA) เขตสุขภาพที่ 9 (14:01:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.48 MB
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

รายงานสถานการณ์การดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 9 (14:01:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 0.53 MB
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาส้วมสาธารณะเขตสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
การพัฒนาส้วมสาธารณะเขตสุขภาพที่ 9 (14:01:2559).pdf
ขนาดไฟล์ 1.37 MB
ดาวน์โหลด 133 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เหมืองแร่โปแตชอาเซียน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (13/01/2558)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
เหมืองแร่โปแตชอาเซียน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (13:01:2558).pdf
ขนาดไฟล์ 0.62 MB
ดาวน์โหลด 5644 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

สถานการณ์อาหารเป็นพิษ พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 (07/01/2558)

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สถานการณ์อาหารเป็นพิษ พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 (07:01:2558).pdf
ขนาดไฟล์ 0.57 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย