คุณกำลังมองหาอะไร?

บทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน มกราคม 2567

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

16.02.2567
2
0
แชร์
16
กุมภาพันธ์
2567

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

18.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 1,008KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคั.pdf
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.บัญชีเจ้าหนี้อืน- หนวยงานภาครัฐ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.บัญชีเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก เดือน ม.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 400KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 246KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 154KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 240KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 327KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารรับจากคลัง เดือน .pdf
ขนาดไฟล์ 171KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 185KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 161KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ม.ค.6.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เ.pdf
ขนาดไฟล์ 149KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนา.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 353KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 140KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
1.งบทดลองเดือน ม.ค.67.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน