คุณกำลังมองหาอะไร?

บทดลองและรายละเอียดประกอบงบการเงิน เดือน ตุลาคม 2566

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

17.11.2566
5
0
แชร์
17
พฤศจิกายน
2566

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

1.งบทดลองเดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2.หนังสือส่ง สตง เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 143KB
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3.เงินสดในมือ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 350KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4.บัญชีเงินฝากธนาคาร(งบกระทบยอดเงินฝากธนา.pdf
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5.บัญชีเงินฝากคลัง(งบกระทบยอดเงินฝากคลัง) เ.pdf
ขนาดไฟล์ 144KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6.รายงานการเคลื่อนไหวเงินฝากคลัง เดือน ต.ค.6.pdf
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7.ทะเบียนคุมเงิน ในงบประมาณ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 209KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8.ทะเบียนคุมเงิน นอกงบประมาณ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 190KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
9.ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารรับจากคลัง เดือน (1).pdf
ขนาดไฟล์ 175KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
10.ทะเบียนรับและนำเงินส่งคลัง เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 326KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
11.บัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
12.รายงานลูกหนี้-ในงบประมาณ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 205KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
13.รายงานลูกหนี้-นอกงบประมาณ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 182KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
14.ใบสำคัญค้างจ่าย เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 294KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15.บัญชีเจ้าหนี้การค้า- บุคคลภายนอก เดือน ต.ค.pdf
ขนาดไฟล์ 442KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16.บัญชีเจ้าหนี้อืน- หนวยงานภาครัฐ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 172KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17.แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคั(1).pdf
ขนาดไฟล์ 166KB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
18.รายงานฐานะเงินทดรองราชการ เดือน ต.ค.66.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน