คุณกำลังมองหาอะไร?

ผู้

ผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 9

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3

แพทย์หญิงทิพา ไกรลาศ

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

About Hero 0

นางสาวกัณฑิมา เหมพรหมราช

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

About Hero 1

นายแพทย์ภรัญวิทย์ อนันต์ดิลกฤทธิ์

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

About Hero 2

นางสุจิตรา สุมนนอก

รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

About Hero 3