คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อนามัยที่ 9

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6
Team Selector 7
Team Selector 8

นางมริษฎา แสงพรม

หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ

About Hero 0

นางนภัค นิธิวชิรธร

หัวหน้ากลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

About Hero 1

นางสาวจีราวรรณ ชงจังหรีด

หัวหน้ากลุ่มขับเคลือนยุทธศาตร์และพัฒนากำลังคน

About Hero 2

นางอารยา อินต๊ะ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการอนามัยสิ่งแวดล้อม

About Hero 3

นายสินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยผู้สูงอายุ

About Hero 4

นางสาวนาตยานี เซียงหนู

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน

About Hero 5

นางอัมพร สมพงษ์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียน

About Hero 6

นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น

About Hero 7

นางชัชฎา ประจุทะแก

หัวหน้าพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก

About Hero 8