คุณกำลังมองหาอะไร?

หั

หัวหน้ากลุ่มศูนย์วิชาการ

Team Selector 0
Team Selector 1
Team Selector 2
Team Selector 3
Team Selector 4
Team Selector 5
Team Selector 6

นางนภัค นิธิวชิรธร

หัวหน้ากลุ่มจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

About Hero 0

นางสาวจีราวรรณ ชงจังหรีด

หัวหน้ากลุ่มขับเคลือนยุทธศาตร์และพัฒนากำลังคน

About Hero 1

นายศมกานต์ ทองเกลี้ยง

หัวหน้าคัสเตอร์สิ่งแวดล้อม

About Hero 2

นายสินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี

หัวหน้าคัสเตอร์ผู้สูงอายุ

About Hero 3

นางสาวนาตยานี เซียงหนู

หัวหน้าคัสเตอร์วัยทำงาน

About Hero 4

นางทรงคูณ ศรีดวงโชติ

หัวหน้าคัสเตอร์วัยเรียนวัยรุ่น

About Hero 5

นางชัชฎา ประจุทะแก

หัวหน้าคัสเตอร์แม่และเด็ก

About Hero 6