spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2552 arrow การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่เขตตรวจราชการฯ เขต 17
การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ เรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่เขตตรวจราชการฯ เขต 17 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 32
แย่จังดีมาก 
Friday, 07 November 2008
การประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเรื่อง การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในพื้นที่เขตตรวจราชการฯ เขต 17
(The Evaluation of Health Promotion Activities on “Teenage Pregnancies” in The Public Health Region 17)

พิริยะ จันทรมณี และคณะ

บทคัดย่อ

            การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน การแก้ปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ในเขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 17 โดยพิจารณาจากผลของการดำเนินงาน การรับรู้ และการเผชิญปัญหา จากประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องซึ่ง ประกอบด้วย ผู้บริหารการสาธารณสุข และ ผู้รับผิดชอบงานในระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล และ ประชาชนทั่วไปที่มีบุตรอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

            ผลการศึกษา พบว่า ด้านการรับรู้นั้น ทุกฝ่ายเห็นว่า การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาช้านาน และ มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น แต่ไม่มียุทธศาสตร์การแก้ปัญหาที่ชัดเจน ไม่มีงบประมาณโดยตรง เว้นจังหวัดสุโขทัยเท่านั้นที่กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ลงไปถึงระดับตำบลที่เป็นเช่นนี้เพราะ หลายฝ่ายเห็นว่า เป็นเรื่องไกลตัว เป็นปัญหาของฝ่ายสาธารณสุขมากกว่าปัญหาของชาวบ้านและเป็นเรื่องของสิทธิส่วนบุคคล ดังนั้น จึงไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดที่จะเข้าไปแก้ปัญหาโดยตรง ปัญหานี้จะไม่เกิดปัญหา หากเป็นวัยรุ่นที่อยู่นอกระบบการศึกษา แต่ถ้ากลุ่มเป้าหมายที่ยังอยู่ในระบบการศึกษา ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ดังนั้น การทำแท้ง จึงเป็นการแก้ปัญหาทางหนึ่งแม้จะรู้ว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ก็ตาม หากทำแท้งไม่สำเร็จ ปัญหาการเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาจะตกอยู่กับผู้ปกครองของฝ่ายชาย โดยให้ฝ่ายชายกลับไปเรียน ส่วนฝ่ายหญิงให้ออกจากโรงเรียนมาประกอบอาชีพ หากเศรษฐานะของครอบครัวดี ก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าไม่ดีย่อมเกิดปัญหาตามมามากมาย การแก้ปัญหาของครอบครัวเช่นนี้ เป็นการสร้างค่านิยมที่ไม่ดี ทำให้วัยรุ่นขาดความรับผิดชอบ ข้อเสนอแนะ ผู้บริหารการสาธารณสุขระดับสูง ควรมีการประสานนโยบายกับกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน เพื่อให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา ควรกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ว่าจะดำเนินการกับวัยรุ่นกลุ่มใด อาทิ กลุ่มวัยรุ่นในระบบการศึกษา วัยรุ่นนอกระบบการศึกษา กลุ่มวัยรุ่นที่มีการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์ และ กลุ่มวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เพราะเหตุปัจจัยของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน และ ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงาน แก้ปัญหาโดยเฉพาะ.
 

Abstarct


            This Qualitative research aimed is explore the perceptions and coping methods of the problem of Teenage Pregnancies in the Public Health Region 17.
            The research was consisted through the cooperation between the followings groups :
                • The Head of Public Health from provinces, district and villages
                • The Project Manager of Teenage Pregnancy Program
                • Group of the Parents who have children under 20 year old.
            The research found that teenage Pregnancies has been an on going problem in the community and this problem is on increase , but there is no current strategy available to solve the problem. There is no allocated budget available for this important work , except in Sukhothai. The Folkway does not feel this is a community problem but a personal problem and it is not their to try and solve it, but feel it is a Public Health problem. At the present time no one is solving this problem.
The teenage school girl who becomes pregnant must leave the school system and often an abortion is the way to solve the problem, even though they know it can be very dangerous and not always successful.The Responsibility of the care for the baby usually falls on the father’s family as the father stays at school but the mother is working to earn money. If the family is rich there are few problem but if they are poor the problems manifest, so and abortion is often used to solve these problems. This is not a good solution as it shows a lack of responsibility.
            From this research we propose the following
                • The Health Executive of Public Health Department should have a plan working together with other relevant department to solve this problem.
                • There should be support groups set up both within school and out of school to help teenagers with the problem associated with pregnancies. These should be non – judgmental groups to help those who want the pregnancies and those who don’t.
                • There should be a budget allocated to cover these proposals.

Image
Download เอกสารฉบับวิทยาการ
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 07 January 2009 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB