spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2551 arrow ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 79
แย่จังดีมาก 
Friday, 20 June 2008
ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี  
ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 2

พิชานัน  หนูวงษ์*
 

            การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัย  ที่มีผลต่อการตั้งครรภ์และมีบุตรของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  ที่มารับบริการคลอดในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์และอุตรดิตถ์ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกคนที่มารับบริการคลอด  ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม – 30 ธันวาคม 2550 จำนวน 435 คน  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์  เชิงปริมาณ และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก โดยการสัมภาษณ์เฉพาะในรายที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์   วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Descriptive statistics, Chi-Square test และ content analysis จากการศึกษาพบว่า
            1. ปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 17.3 ปี  มีอายุต่ำสุดอยู่ที่ 11 ปี  ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นลงมา  ร้อยละ 85.3  มีอาชีพ  รับจ้าง  ร้อยละ 35.4   มีรายได้เฉลี่ย  1,674.7 บาท/เดือน  การตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์   ร้อยละ 64.1  กลุ่มตัวอย่างอยู่กับสามี  ร้อยละ 87.8  ปัจจัยหลัก พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีความรู้เกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ อยู่ในระดับต่ำ  เจตคติต่อการตั้งครรภ์และการฝากครรภ์ อยู่ในระดับสูง  ค่านิยมต่อการมีบุตร  อยู่ในระดับปานกลาง  และการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการตั้งครรภ์ อยู่ในระดับต่ำ ปัจจัยเสริม พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับรู้โอกาสเสี่ยงจากการตั้งครรภ์และมีบุตร อยู่ในระดับต่ำ จากปัจจัยดังกล่าวทำให้กลุ่มตัวอย่างไม่ให้ความสำคัญถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้น  และไม่ได้รับรู้เห็นตัวอย่างของอันตรายที่จะเกิดขึ้นของการตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี  จึงไม่เห็นถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับการมีบุตรเมื่ออายุน้อย  ประกอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ขาดความรู้  ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา  การคุมกำเนิด  และการวางแผนครอบครัวที่ถูกต้อง
            2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งครรภ์ที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ของหญิงอายุต่ำกว่า 20 ปี ได้แก่ ปัจจัยทางด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  รายได้ อายุการตั้งครรภ์ครั้งแรก และค่านิยมเกี่ยวกับการมีบุตร  ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

            ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งนี้ คือ ควรมีการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา การคุมกำเนิด และการวางแผนครอบครัว รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบให้กับกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบโรงเรียนเพื่อให้รู้จักเลือก และใช้วิธีคุมกำเนิดที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยลดจำนวนการมีบุตรคนแรก ขณะมารดาอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้น้อยลง เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทางหนึ่งด้วย

* ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 07 July 2008 )
ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB