spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2551 arrow โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 16
แย่จังดีมาก 
Friday, 01 February 2008

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่
9 พิษณุโลก

นิศรา  พงษ์พานิช*

บทคัดย่อ

            โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบมีส่วนร่วมของผู้มารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร แบบมีส่วนร่วมของผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจำปีและเพื่อเปรียบเทียบความรู้ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ ในกลุ่มผู้ที่สนใจในสุขภาพทั้งในกลุ่มที่มีปัญหาและกลุ่มปกติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกจำนวน  89 คน โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย  และได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถาม 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความรู้ทางโภชนาการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  (Descriptive statistics) และทดสอบสมมุติฐานโดยโดยใช้ค่า Paired t – test
            ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนให้ความรู้ทางโภชนาการและพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังให้ความรู้ทางโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง ไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value > .05)   โดยพฤติกรรมการบริโภคอาหารก่อนให้ความรู้ทางโภชนาการในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยในการบริโภคอาหาร 4 – 5 วัน/สัปดาห์ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังให้ความรู้ทางโภชนาการในแต่ละข้อมีค่าเฉลี่ยในการบริโภคอาหาร 4–5 วัน/สัปดาห์  แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารหลังจากที่ให้ความรู้ทางโภชนาการไปแล้ว  ส่วนผลความรู้ด้านโภชนาการ  พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการด้วยตนเองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 11.44

* พยาบาลวิชาชีพ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 02 June 2008 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB