spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2550 arrow การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน
การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 15
แย่จังดีมาก 
Tuesday, 15 May 2007

การศึกษารูปแบบการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน


นายภูพร ด้วงสงกา

ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

บทคัดย่อ

            โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวานจัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบของการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเบาหวานก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในเรื่องความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การรับรู้ พฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเองและระดับของน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อให้ผู้ป่วยมีความรู้ ทักษะด้านสุขภาพ

มีพฤติกรรมด้านการออกกำลังกาย การรับประทานยา การเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสมและปลอดภัย อันจะนำไปสู่การลดโรคที่สามารถป้องกันโรคได้ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมกลุ่ม แลกเปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องสุขภาพ

            ผลการดำเนินงานพบว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน  จำนวน 26 ราย เพศชาย 13 ราย ร้อยละ 50 และเพศหญิง 13 ราย ร้อยละ 50 มีอายุอยู่ระหว่าง 56-75 ปี อาศัยอยู่กึ่งเมืองกึ่งชนบท ร้อยละ 73.07 ส่วนใหญ่มีอาชีพรับราชการร้อยละ 73.07 และนับถือศาสนาพุทธทั้งหมด

ผลการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวานมีดังนี้

ด้านความรู้เรื่องโรคเบาหวานของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากร้อยละ 52.65 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 71.26  

ด้านพฤติกรรมการดูแลสุขภาพมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น จากร้อยละ 60.2

เป็นร้อยละ  92 

ด้านการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลพบว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 121-140 mg , 141-160 mg , 161 – 200 mg อย่างละเท่าๆ กัน คิดเป็นร้อยละ 30.76 และหลังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวาน พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วง 70-110 mg คิดเป็นร้อยละ 42.30 อยู่ในช่วง 111-120 mg  คิดเป็นร้อยละ 3.84 อยู่ในช่วง  121-140 mg คิดเป็นร้อยละ 23.07 อยู่ในช่วง 141-160 mg คิดเป็นร้อยละ 15.38 อยู่ในช่วง  161-200 mg  คิดเป็นร้อยละ 7.69  และมากกว่า  200 mg  คิดเป็นร้อยละ  7.69  จากการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยโรคเบาหวานทำให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีความรู้เรื่องโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น  มีพฤติกรรมการดูสุภาพตนเองที่เหมาะสม

< ก่อนหน้า
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB