spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2549 arrow โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สนับสนุนตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สนับสนุนตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 3
แย่จังดีมาก 
Monday, 14 May 2007
โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สนับสนุนตามตัวชี้วัดหลัก
ของศูนย์อนามัยที่  9 พิษณุโลก

รัชฎา  จอปา,พย.บ.
 ปฏิญญา  ศรีสุข
ศูนย์อนามัยที่  9 พิษณุโลก

บทคัดย่อ

               โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สนับสนุนตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่  9 พิษณุโลก  จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  และศึกษาความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเผยแพร่สื่อ  ประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  และการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  โดยดำเนินการผลิตสื่อ  บทความ  สนับสนุนตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก  จำนวน  6  ตัวชี้วัด  ผ่านภาคีเครือข่ายและสื่อประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  5  จังหวัด  ได้แก่  พิษณุโลก  ตาก  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  อุตรดิตถ์  จากผลการดำเนินงานมีการจัดทำบทความ  รวมทั้งสิ้น  240  เรื่อง  เผยแพร่ผ่านภาคีเครือข่ายและสื่อต่างๆ  จำนวน  49  แห่ง  ได้แก่  เสียงตามสาย  บอร์ด  web  site  ของศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก  วิทยุชุมชน  รายการวิทยุคลื่นหลัก  ประชาสัมพันธ์จังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ป้ายcut  out  มีการผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่  โดยจัดแสดงตามโอกาสวันสำคัญและสนับสนุนภาคี   เครือข่าย  รวมทั้งสิ้น  5  ครั้ง  จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน  2,271  คน  จำนวนผู้ร่วมตอบคำถามความรู้  รวมทั้งสิ้น  500  คน  โดยผ่านเกณฑ์ความรู้มากกว่า  60 %  ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  84  จากการศึกษาความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของภาคีเครือข่ายต่อศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก  ในภาพรวมความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  ร้อยละ  79.59  การจัดทำโครงการนี้มีประโยชน์ต่อการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี  และปลุกจิตสำนึกประชาชนกลุ่มวัยต่างๆให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ( สร้างนำซ่อม)  โดยผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ  ซึ่งรวดเร็ว  ทันสมัยต่อเหตุการณ์  สามารถคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่าการให้สุขศึกษาในโรงพยาบาล
 

บทนำ

            การประชาสัมพันธ์ คือ วิธีการของสถาบันที่มีแผนการ  และกระทำต่อเนื่องกันไปในการสร้างหรือรักษาไว้  ซึ่งความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และให้ความสนับสนุนซึ่งกันและกัน  นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์อาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ทำให้องค์การเป็นที่นิยมชมชอบและเชื่อถือศรัทธาองค์การ  ซึ่งเป็นการทำงานประชาสัมพันธ์แบบมีแบบแผนและต่อเนื่อง  เพื่อให้กลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับและมีทัศนคติที่ตรงกัน  โดยอาจมีการสื่อความทั้งการพูด  การเขียน  การชักชวน  เผยแพร่ข่าวสารและการขอความคิดเห็น  เพื่อจูงใจประชาชนให้ทราบและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์การอีกด้วย  (นักศึกษานิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547.  เว็บไซต์ )

            สังคมปัจจุบันนี้กล่าวได้ว่าเป็นสังคมแบบเปิด  ซึ่งสมาชิกทุกคนในสังคมมีสิทธิในการเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัว  การที่จะทำให้ประชาชนยอมรับและเกิดศรัทธาหรือเกิดภาพพจน์ที่ดีขึ้นได้นั้น  จำเป็นต้องนำกลไกการประชาสัมพันธ์เข้ามาใช้จึงจะได้ผล  เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวความรู้ข่าวสาร  จากหน่วยงาน  ไปสู่กลุ่มประชาชนเป้าหมาย  โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์  หรือสื่อต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
 

วัตถุประสงค์ 
          
 1.
เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภา
            2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก


วิธีการดำเนินงาน / วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน
          
 1. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร ได้แก่  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตรับผิดชอบ จำนวน 5 จังหวัด, เครือข่ายประชาสัมพันธ์เขต  9  จำนวน  5 จังหวัด, รายการวิทยุ ทอ.010 , รายการวิทยุ สวท.เขต 4 , รายการวิทยุชุมชนจำนวน  34 แห่ง , ประธานสื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก (หนังสือพิมพ์ประชามติ)
            2. จัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  ตาม 6 ตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  ได้แก่ 

      -  ตัวชี้วัดที่ 1  เด็ก 0 – 5 ปี  มีพัฒนาการสมวัย

      -  ตัวชี้วัดที่ 2  ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน วันละ 30  นาที

      -  ตัวชี้วัดที่ 3  ร้านอาหารและแผงลอยจำหน่ายอาหารได้มาตรฐาน  CFGT

      -  ตัวชี้วัดที่ 4  ตลาดสดได้มาตรฐาน

      -  ตัวชี้วัดที่ 5  โรงเรียนทุกสังกัดได้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

      -  ตัวชี้วัดที่ 6  องค์กรท้องถิ่นระดับเทศบาลมีการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ด้านสุขภาพ
        3. ผลิตบทความเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  ตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  โดยเผยแพร่ผ่านทางภาคีเครือข่ายและสื่อต่างๆ
        4.  ผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  ตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  โดยจัดแสดงตามโอกาสต่าง ๆ และสนับสนุนภาคีเครือข่าย
     5. ประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไข
     6. บริหารจัดการคลังสื่อวิชาการที่ได้รับสนับสนุนมาจากส่วนกลาง  กรมอนามัย  และเบิกจ่ายสนับสนุนไปยังผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก , ภาคีเครือข่าย
    7.  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพตาม 6 ตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้

      7.1  เสียงตามสายของศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก  โดยดำเนินรายการทุกวันทำการมีการตอบคำถามความรู้  ( มีของรางวัลตอบแทน ) 

      7.2  วิทยุชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก  โดยดำเนินรายการทุกวันทำการมีการตอบคำถามความรู้  ทางโทรศัพท์  ( มีของรางวัลตอบแทน ) 

      7.3   รายการวิทยุคลื่นหลักของจังหวัดพิษณุโลก จำนวน  2 แห่ง  มีการตอบคำถามความรู้ทางโทรศัพท์( มีของรางวัลตอบแทน ) 

      7.4  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก

      7.5   Web  site  ของศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก

      7.6  ภาคีเครือข่ายในเขต 2 ( สาธารณสุขจังหวัด , เครือข่ายประชาสัมพันธ์ )

      7.7  บอร์ดให้ความรู้ของศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก

      7.7  แผ่นป้าย  cut  out

      8. ติดตามประเมินผล

ผลการดำเนินงาน / ผลการศึกษา

            จากการดำเนินงานโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สนับสนุนตามตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่  9 พิษณุโลก  เสนอผลการดำเนินงาน  ดังต่อไปนี้

               ส่วนที่  1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภา

               ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

ส่วนที่  1  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ   

                 1.  ผลิตบทความเผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพตาม  6  ตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  โดยเผยแพร่ผ่านทางภาคีเครือข่ายและสื่อต่างๆ จำนวน  1  เล่ม  รวมทั้งสิ้น  240  บทความ  โดยเผยแพร่ผ่านภาคีเครือข่ายและสื่อต่างๆ  จำนวน 

49  แห่ง    

                 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  ตาม ตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  โดยผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์หรือสื่อต่างๆ  ได้แก่

                     -  เสียงตามสายของศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก  จำนวน  240  ครั้ง  มีผู้ร่วมตอบคำถามความรู้จำนวน  400  คน 

                     -  ดำเนินรายการวิทยุชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก  2  แห่ง  จำนวน  288  ครั้ง  มีผู้ร่วมตอบคำถามความรู้ ( มีของรางวัลตอบแทน )  จำนวน  400  คน  และจ้างเหมารายการวิทยุคลื่นหลักของจังหวัดพิษณุโลก  2  แห่ง  จำนวน  240  ครั้ง  มีผู้ร่วมตอบคำถามความรู้ จำนวน  240  คน 

                     -  หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก  1  แห่ง  จำนวน  20  ครั้ง

                     -   Web  site  ของศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก  จำนวน  12  ครั้ง

                     -  บอร์ดให้ความรู้ของศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก  จำนวน  12  ครั้ง

                     -  แผ่นป้าย cut  out  ทั้งหมด  2 แห่งในเขตเทศบาลอำเภอเมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่องอาหารปลอดภัย, เรื่องการออกกำลังกาย

              3.  ผลิตสื่อนิทรรศการเคลื่อนที่เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพ  ตาม 6 ตัวชี้วัดหลักของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก  โดยจัดแสดงตามโอกาสวันสำคัญและสนับสนุนภาคีเครือข่าย  รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง  ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน 

2,271  คน  ผู้ร่วมตอบคำถามความรู้จำนวน  100 คน/ครั้ง  รวมทั้งสิ้น  500 คน 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจของภาคีเครือข่ายต่อการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

           

            จาการสำรวจความพึงพอใจของภาคีเครือข่าย  พบว่ามีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อ  บทความประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก  ในภาพรวมส่วนใหญ่ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาตามประเด็นรายข้อพบว่า  บทความ/สื่อที่ได้รับสนับสนุนเพียงพอต่อความต้องการ  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ร้อยละ 85.71  รองลงมาคือ  บทความ/สื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานได้  ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งบทความ/สื่อ  ร้อยละ  81.36  นอกจากนี้พบว่าระดับความพึงพอใจที่ต่ำกว่าข้ออื่นๆคือ  รูปแบบของบทความ /สื่อมีความเหมาะสม  ร้อยละ  77.51  ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของภาคีเครือข่ายจำแนกตามความพึงพอใจต่อการเผยแพร่สื่อ  บทความประชาสัมพันธ์ของศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก
 

รายการ

ความพึงพอใจ

มากที่สุด

ปานกลาง

น้อย

จำนวน(แห่ง)

ร้อยละ

จำนวน(แห่ง)

ร้อยละ

จำนวน(แห่ง)

ร้อยละ

1.  บทความ/สื่อที่ได้รับสนับสนุนเพียงพอต่อความต้องการ

2.  บทความ/สื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการดำเนินงานได้

3.  ความตรงต่อเวลาในการจัดส่งบทความ/สื่อ

4.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้สอดคล้องและทันต่อสถานการณ์ของจังหวัด

5.  การประสานงานของเจ้าหน้าที่

6.  รูปแบบของบทความ/สื่อมีความเหมาะสม

7.  ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อการเผยแพร่บทความ/สื่อประชาสัมพันธ์

42

40

40

39

38

37

39

85.71

81.63

81.63

79.59

77.55

77.51

79.59

7

9

9

10

11

12

10

14.29

18.37

18.37

20.41

22.45

22.49

20.41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


  การนำไปใช้ประโยชน์

            เป็นการเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี  และปลุกจิตสำนึกประชาชนกลุ่มวัยต่าง ๆ ให้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ (สร้างนำซ่อม) โดยผ่านช่องทางและสื่อต่างๆ  ซึ่งรวดเร็ว  ทันสมัยต่อเหตุการณ์  สามารถคลอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า

การให้สุขศึกษาในโรงพยาบาล

ความยุ่งยากในการดำเนินงาน

            -  ด้านงบประมาณ

                งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  ในภาพรวมขององค์กรไม่มีกำหนดไว้อย่างชัดเจน  แต่มักจะสอดแทรกไว้ในแผนงาน/โครงการต่างๆ  ทำให้มีงบประมาณไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ระดับองค์กรได้อย่างเป็นเอกภาพ  เป็นระบบและต่อเนื่อง 

            -  ด้านความต่อเนื่องในการดำเนินงาน

                ระยะเวลาในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้  ยังขาดความต่อเนื่องระหว่างปีงบประมาณ  ซึ่งเป็นผลมาจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ  และต้องให้โครงการในปีต่อไปผ่านกระบวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเสร็จสิ้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินงานได้

ข้อเสนอแนะ / วิจารณ์

       1.  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีวัตถุ

ประสงค์  เพื่อเผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ดี  และปลุกจิตสำนึกประชาชนกลุ่มวัยต่างๆ  ซึ่งนอกจากจะต้องมีการวางแผนการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ  มีงบประมาณ มีบุคลากรที่เพียงพอ  มีการเลือกใช้สื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแล้ว  ยังต้องใช้ระยะเวลานานพอสมควรในการที่จะดำเนินงานเผยแพร่ความรู้ให้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้  โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนทัศนคติ  ค่านิยม  หรือสร้างจิตสำนึก  จำเป็นต้องใช้เวลามากกว่างานด้านอื่นๆที่สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

2.  ควรมีการพัฒนารูปแบบของบทความ/สื่อมีให้มีความเหมาะสมมากขึ้น  และการดำเนินงานควรเน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายให้ดียิ่งขึ้น

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB