spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2548 arrow ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 17
แย่จังดีมาก 
Monday, 14 May 2007
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

อัจฉรา ศิริลักษณ์, กศ.ม. 
พิริยะ  จันทรมณี, กศ.ม. 
วิษณุ  งิ้วงาม, วท.ม.
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
 

            ความสำคัญและความเป็นมา  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลมีส่วนช่วยให้บุคคลกลุ่ม และองค์การมีประสิทธิภาพสูงขึ้นสอดรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบุคลากรในภาคราชการก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ อาทิ การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์  การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ
            วัตถุประสงค์
 เพื่อศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
            วิธีการศึกษา
  เป็นการศึกษาจากบุคลากรของศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก ทั้งหมด  92  คน  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ข้อคำถามเกี่ยวกับผลสำเร็จของงาน การยอมรับ ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่ ความเจริญงอกงามในตนเองและอาชีพ แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยอนามัย ข้อคำถามเกี่ยวกับนโยบาย การบริหาร ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา  ชีวิตความเป็นอยู่ส่วนตัว ความก้าวหน้าในตำแหน่ง  ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา แบบสอบถามเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 15 มีนาคม  2547 ถึงวันที่  30  เมษายน 2547  โดยใช้ค่าสถิติร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
           ผลการศึกษา พบว่าปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับปัจจัยอนามัยในระดับปานกลาง ด้านการพัฒนาบุคลากรพบว่าบุคลากรมีความพึงพอใจในระดับปานกลางร้อยละ 51.8  มีความต้องการศึกษาต่อร้อยละ 63.8 (ปริญญาโทมากที่สุดร้อยละ 52.8) เหตุผลเพื่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หน้าที่การงาน และความมั่นคงในการทำงาน เห็นว่าการประชุม/อบรมทำให้เกิดการพัฒนาตนเองร้อยละ 92.8 เห็นว่าสามารถนำมาใช้ในการทำงานได้ร้อยละ 95.2 และเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร (organization development)  ร้อยละ 67.5  ซึ่งองค์กรเปิดโอกาสให้บุคลากรพัฒนา จัดงบประมาณสนับสนุนการวิจัย มีระบบมาตรฐานคุณภาพในการทำงานและมีนโยบายพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน
            ข้อเสนอแนะ
  การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในองค์การควรมีขอบเขตครอบคลุมองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ในเรื่องการฝึกอบรม การศึกษา และการพัฒนา เพราะจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านส่วนตัว และองค์กรไปพร้อม ๆ กัน
            จากผลการวิจัยผู้บริหารมีบทบาทสำคัญยิ่งในการกำหนดทิศทางพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

คำสำคัญ  ปัจจัยความสำเร็จ ,  การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB