spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
สิทธิผู้บริโภค PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 13
แย่จังดีมาก 
Monday, 14 May 2007
สิทธิผู้บริโภค
* นายสุธน เพ็งคุ้ม
นักวิชาการสุขาภิบาล 8 ว
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

คำว่า “บริโภค” ในพจนานุกรม แปลว่า กิน เสพ ใช้สิ้นเปลืองใช้สอยดังนั้นคำว่า “บริโภค” จึงมิได้หมายถึง กิน แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีความหมายกว้างขวางกว่า กิน เป็นอันมาก คือ รวมถึงการจับจ่ายใช้สอย การซื้อสินค้าและการใช้บริการต่าง ๆ ตัวอย่างของการบริโภคในเรื่องของบริการ เช่น ใช้บริการจากโรงพยาบาล โดยสารรถ โดยสารเรือ ตัดผม ตัดเสื้อ เดินทางเข้าพักในโรงแรม เป็นต้น

ผู้บริโภคคือใคร?
 ผู้บริโภคคือ “คนทุกคน” ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ ชาย หญิง ทุกเพศ ทุกวัย เพราะต้องซื้อสินค้า ใช้สินค้าหรือรับบริการ

สิทธิของผู้บริโภค
 ผู้บริโภคทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับหรือกระทำการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย 4 ประการ คือ (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 4)
          (1) สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
          (2) สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกสินค้าหรือบริการ
          (3) สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
          (4) สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

          กฎหมายได้ให้สิทธิแก่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวางประชาชนจึงควรใช้สิทธิในการบริโภคให้เต็มที่ เช่น เมื่อจะซื้อสินค้าหรือ ใช้บริการ ก็มีสิทธิที่จะซักถามรายละเอียดต่าง ๆ ได้จนเข้าใจแจ่มแจ้งก่อน ถ้าผู้ขายไม่ยอมให้ข้อมูลหรือให้ข้อมูลที่ผิด หรือมีเจตนาให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดจากความเป็นจริง ก็ถือว่าทำผิดกฎหมาย เมื่อผู้บริโภคซักถามและพิจารณาแล้วหากไม่พอใจซื้อก็มีสิทธิที่จะไม่ซื้อหรือเลือกซื้อของร้านอื่นได้ ผู้ขายหรือแม่ค้าที่แสดงมารยาทไม่เหมาะสม กล่าวคำหยาบคายเมื่อผู้บริโภคไม่ซื้อของตนหรือเมื่อถูกต่อราคาหรือซักถามคุณภาพของสินค้า จึงเป็นผู้กระทำการผิดกฎหมายเช่นกัน และหากสินค้าหรือบริการที่ขายไป เป็นเหตุให้ผู้ซื้อเกิดอันตรายผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ผู้ขายชดใช้ค่าเสียหายได้ตามกฎหมาย
           นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองผู้บริโภคอยู่หลายฉบับ เช่น กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายควบคุมโภคภัณฑ์ กฎหมายควบคุมการค้ากำไรเกินควร กฎหมายเครื่องชั่งตวงวัด กฎหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายอาหาร กฎหมายการสาธารณสุข ซึ่งต่างก็เป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภคทั้งสิ้น
           ในฐานะผู้บริโภค จึงควรมีความเข้ารู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เลือกบริโภคเฉพาะสิ่งที่เป็นความจำเป็น และพิทักษ์สิทธิประโยชน์ของตนเองอย่างเหมาะสม การบริโภคอาหารหากพบราคาไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม สภาพอาหารไม่สะอาด มีสิ่งปลอมปนสามารถแจ้งหน่วยงานในพื้นที่ เช่น เทศบาล อบต. เป็นต้น หรือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดได้

ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB