spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2547 arrow การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 18
แย่จังดีมาก 
Monday, 14 May 2007
การศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
ของสมาชิกสภาเทศบาล และผู้เกี่ยวข้องของเทศบาลในจังหวัดพิจิตร ปี พ.ศ.2546

* พิริยะ จันทรมณี,
บุญตา กิริยานันท์,
อัจฉรา ศิริลักษณ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
บทคัดย่อ

          พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เป็นพระราชบัญญัติที่มีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นมากที่สุดกล่าวคือ“ราชการส่วนท้องถิ่น” มีอำนาจในการออก“ข้อกำหนดท้องถิ่น”ซึ่งสามารถใช้บังคับในเขตท้องถิ่นได้ และ ให้อำนาจแก่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ในการควบคุมดูแลโดยการออกคำสั่งให้แก้ไขปรับปรุงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตรวมทั้งการเปรียบเทียบคดี เป็นต้น
พระราชบัญญัติฉบับนี้ยังให้สิทธิแก่ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และ เห็นว่าไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ สถานการณ์ที่ผ่านมาเทศบาลจะมีการตราเทศบัญญัติออกมาบังคับใช้ค่อนข้างน้อย เพราะมีวัตถุประสงค์หลักในการออกเพื่อประโยชน์ในเก็บค่าธรรมเนียม วิธีการยกร่างจะใช้วิธีจำลองมาจากเทศบาลอื่นๆ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก มีบทบาทในการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฉบับนี้ มีความสนใจที่จะศึกษา ความรู้ ความเข้าใจ และ การนำพระราชบัญญัติฉบับนี้ไปใช้

           วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความรู้ ความเข้าใจและการนำพระราชบัญญัติไปใช้ ศึกษาสถานการณ์ในการออกเทศบัญญัติของเทศบาลในจังหวัดพิจิตร ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ ศึกษาการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการบังคับใช้เทศบัญญัติภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

           การศึกษาครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาได้ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติฉบับนี้ ความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม ความจำเป็นในการใช้พระราชบัญญัติในการปฏิบัติงาน การรับรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม กิจการที่ต้องมี
การใช้มาตรการทางกฎหมายควบคุม สถานการณ์การตราเทศบัญญัติ การบังคับใช้ ความร่วมมือจากผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการบังคับใช้ที่ส่งผลต่อประชาชนโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติเชิงพรรณา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป การวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้าใจและการนำไปใช้ โดยหาคะแนนเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ โดยการใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าสหสัมพันธ์

          ผลการศึกษาพบว่าความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ของประชากรกลุ่มที่ศึกษายังอยู่ในระดับต่ำ มีความต้องการที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมทั้งจากการฝึกอบรม และ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เนื่องจากมีความจำเป็นอย่างมากในการนำพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปบังคับใช้ การขาดบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายสาธารณสุขโดยตรงและ ขาดบุคลากรสาธารณสุขในสำนักงานเทศบาล เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ทั้งใน การตรวจตราสถานประกอบการ การให้คำแนะนำทางวิชาการ เป็นช่องทางให้เกิดการอะลุ้มอล่วยในกรณีที่มีการกระทำผิดเทศบัญญัติ เนื่องจากผู้บริหารเทศบาล เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งต่อไปจึงละเลยไม่บังคับใช้

          ในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานมักจะหลีกเลี่ยงที่จะปฏิบัติเนื่องจากเกรงว่าจะมีผลกระทบโดยตรงกับผู้บริหาร และ รายได้อันมีสาเหตุมาจาการเลิกกิจการ ไม่ต่อใบอนุญาต ของผู้ประกอบการ ดังนั้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆแก่ ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป จะทำให้เกิดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ที่ต้องปฏิบัติตามเทศบัญญัติ เกิดการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการออกเทศบัญญัติให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ควบคู่ไปกับคณะผู้บริหาร ต้องให้การสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานได้มีการแสวงหาความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม การผสานภาคีเครือข่ายระหว่างเทศบาล ในกรณีที่มีปัญหาอย่างเดียวกัน เป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และ สามารถนำกลไกของพระราชบัญญัติการ สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ไปกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนาด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเพื่อควบคุมดูแล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันเหตุรำคาญ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสืบไป.

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 14 May 2007 )
< ก่อนหน้า
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB