spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home
การศึกษาประสิทธิภาพงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 4
แย่จังดีมาก 
Monday, 25 July 2011

การศึกษาประสิทธิภาพงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

ศรศิรี ประพฤติธรรม*

วัตถุประสงค์
            เพื่อศึกษาประสิทธิภาพงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2553 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

วิธีการศึกษา

            เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ทำการศึกษาประสิทธิภาพงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก เก็บรวบรวมข้อมูล 1 ปี (1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53) โดยเก็บข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ เอกสารคลังเวชภัณฑ์ เอกสารจัดซื้อเวชภัณฑ์ แบบบันทึกข้อมูลงานจัดซื้อ และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องในกระบวนงาน นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลเชิงพรรณนา

ผลการวิจัย

            มิติด้านคุณภาพ จากผลการศึกษาพบว่า การจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มีการสำรองเวชภัณฑ์ที่เพียงพอต่อการใช้ แต่มีบางรายการที่มีการสำรองในปริมาณมากจนเกินไป เวชภัณฑ์ที่จัดซื้อมีคุณภาพและผู้ใช้เวชภัณฑ์มีความพึงพอใจต่อคุณภาพและความเพียงพอของเวชภัณฑ์ โดยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ และการใช้งบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นอยู่ในวงเงินที่กำหนดไว้ในแผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ สรุปได้ว่า การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก นั้นมีคุณภาพ ยกเว้นปัญหาการสำรองเวชภัณฑ์ที่มีบางรายการมีการสำรองมากเกินไป
            มิติด้านเวลา จากผลการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งกระบวนการ (ตั้งแต่จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจนถึงการส่งเบิกจ่ายให้การเงิน) ใช้เวลาทั้งหมด 27.30 วัน โดยแบ่งเป็นขั้นตอนการจัดซื้อ (ตั้งแต่จัดทำเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจนถึงได้รับเวชภัณฑ์) ใช้เวลา 17.41 วัน และขั้นตอนการเบิกจ่าย (ตั้งแต่ได้รับเวชภัณฑ์จนถึงส่งเบิกจ่ายให้การเงิน) ใช้เวลา 9.89 วัน ซึ่งเวลาที่ใช้ในกระบวนการมีระยะเวลานานเกินไปเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาที่กรมอนามัยกำหนด
            มิติด้านต้นทุน จากผลการศึกษาพบว่า ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปี เท่ากับ 502,754.60บาท ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างต่อครั้ง เท่ากับ 3,028.47 บาท ต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างต่อรายการ692.50 บาท ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงกว่าโรงพยาบาลอื่น

ข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

            จากการศึกษาพบว่า ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและลดการใช้กระดาษเพื่อลดต้นทุนในการจัดซื้อจัดจ้าง

คำสำคัญ

            ประสิทธิภาพงานจัดซื้อเวชภัณฑ์ หมายถึง ความสามารถในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ระยะเวลา และต้นทุนที่เหมาะสม
            งานจัดซื้อเวชภัณฑ์ หมายถึง งานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
            เวชภัณฑ์ หมายถึง ยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา และวัสดุทางการแพทย์ ในบัญชีเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

*งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB