spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2554 arrow การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศอ.9 พล.
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศอ.9 พล. PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 6
แย่จังดีมาก 
Monday, 25 July 2011
การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากร
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

ปิยพรรณ ตระกูลทิพย์*
พัชราภรณ์ รัตนสกล**

บทคัดย่อ

            การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อพฤติกรรมการสื่อสารการสื่อสารของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และจำนวนครั้งของการมารับบริการ รูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Study) กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้รับบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่มารับบริการในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2553 จำนวน 309 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภาพรวมทุกด้านพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีความพึงพอใจสูงสุด คือ ด้านผู้ส่งสาร ระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อพฤติกรรมการสื่อสารของบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำแนกตามอายุ ภาพรวม พบว่ามีระดับความพึงพอใจอยู่ใน ระดับมาก โดยกลุ่มที่มีระหว่าง 45 – 59 ปี มีความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน จำแนกตามเพศ ภาพรวมพบว่า มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยเพศชายมีความพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง ในด้านผู้ส่งสารและด้านเนื้อหา /สื่อ สำหรับเพศหญิงมีระดับความพึงพอใจมากกว่าเพศชายในด้านผู้รับสาร จำแนกตามระดับการศึกษา ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน จำแนกตามอาชีพ ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อาชีพรับราชการ / รัฐวิสาหกิจมีความพึงพอใจสูงสุดในทุกด้าน และเมื่อจำแนกตามจำนวนครั้งของการมารับบริการ ภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยผู้ที่มารับบริการมากกว่าหรือเท่ากับ 5 ครั้งมีความพึงพอใจสูงสุด ในด้านผู้ส่งสาร และผู้ที่มารับบริการครั้งแรกพึงพอใจสูงสุดในด้านเนื้อหา / สื่อ และผู้รับสาร ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมการสื่อสารบุคลากร ต้องการให้ปรับการสื่อสารด้านภาษา สำหรับความต้องการข้อมูล /สื่อ /เอกสารเพิ่มเติม มีความต้องการคู่มือการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติตัวต่อเนื่อง และการรู้จักโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพส่วนใหญ่รู้จักจากคำแนะนำของเพื่อน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนางานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ ควรจัดทำคู่มือให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพโดยใช้ภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และควรปรับวิธีการถ่ายทอดความรู้ และการอธิบายเนื้อหาเรื่องการส่งเสริมสุขภาพให้เป็นภาษาง่ายที่ฟังแล้วเข้าใจ

*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
**นักรังสีการแพทย์
งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB