spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2553 arrow การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก (กรณีศึกษา)
การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก (กรณีศึกษา) PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 16
แย่จังดีมาก 
Friday, 26 March 2010

การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออก (กรณีศึกษา)

กันยา ใจทอง

บทคัดย่อ

            การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีความรู้และปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกซ้ำได้อย่างเหมาะสม และส่งเสริมญาติในครอบครัวของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในการสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกให้ปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยได้ โดยเริ่มศึกษาตั้งแต่ ตุลาคม 2551 - มกราคม 2552 เป็นระยะเวลา 4 เดือน กรณีศึกษา คือ ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 14 ปีที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2551 ด้วยอาการสำคัญ คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน 4 ครั้ง ปวดท้องใต้ลิ้นปี่เล็กน้อย รับประทานยาลดไข้เองที่บ้านอาการไม่ทุเลา จึงไปตรวจรักษาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ : Hematocrit = 47%, White Blood Cell Count = 2,800 cells/cu.mm, Platelet Count = 89,000 cells/cu.mm, Neutrophil = 46%, Lymphocyte = 48%, Monocyte = 6% แพทย์ให้ Admit ได้รับการวินิจฉัยโรค Dengue Hemorrhagic Fever พบว่ามีปัญหาทางการพยาบาล ดังนี้ 1) มีภาวะเลือดออกง่ายเนื่องจากเกล็ดเลือดต่ำ 2)ไม่สุขสบายเนื่องจากมีไข้ 3) เสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารน้ำและอาหาร เนื่องจากเบื่ออาหาร คลื่นไส้อาเจียน 4) ไม่สุขสบาย เนื่องจากปวดแสบร้อนท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่ และ5) ผู้ป่วยและญาติมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย การรักษาที่ได้ คือ ให้สารน้ำ 5%/D/NSS 1,000 ml IV drip 80 cc/hr., Paracetamal (500 mg) 1 tab ๏ prn., Alum milk 15 cc ๏ tid pc, Domperidone 1 tab ๏ tid ac, Chlorpheniramine 1 tab ๏ tid pc, Calamine lotion ทา prn. และให้การพยาบาลตามแผนที่วางไว้ การประเมินผลผู้ป่วย รู้สึกตัว พูดคุยรู้เรื่อง ลุกเดินช่วยเหลือตนเองได้ ทุเลาปวดศีรษะ ทุเลาปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน ไม่มีภาวะเลือดออก นอนหลับพักได้ แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ การวินิจฉัยครั้งสุดท้าย Dengue Hemorrhagic Fever รวมวันนอนโรงพยาบาล 3 วัน

*พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB