spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
Home arrow เผยแพร่ผลงานวิจัย ปี 2552 arrow โครงการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก
โครงการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก PDF พิมพ์ ส่งเมล
ระดับผู้ใช้: / 2
แย่จังดีมาก 
Wednesday, 03 February 2010

โครงการอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก

ผุสดี  ศรีแก้ว*

บทคัดย่อ

          การจัดอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะเรื่องการใส่ ตรวจ และถอดห่วงอนามัยอยู่ในระดับดี และมีความพึงพอใจในการจัดอบรม และเพื่อให้ผู้รับบริการใส่ห่วงอนามัยมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ โดยจัดอบรมวันที่ 6 – 17 ตุลาคม2551 จำนวน 10 วัน กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมพยาบาลให้บริการใส่ห่วงอนามัย เป็นพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 19 คน โดยส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน จำนวน 11 คน ปฏิบัติงานในศูนย์สุขภาพชุมชน (PCU) จำนวน 4 คน ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจำนวน 3 คน และปฏิบัติงานที่ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จำนวน 1 คน เครื่องมือที่ใช้ในการอบรม คือ แบบทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี แบบประเมินทักษะการฝึกปฏิบัติ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย
          ผลการจัดอบรมพบว่า ผลการทดสอบความรู้เรื่องการใส่ห่วงอนามัยก่อนและหลังการอบรม จำนวน 19 คน แบบทดสอบ 25 ข้อ พบว่า ก่อนการอบรมผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 58.3 และหลังการอบรมมีความรู้เฉลี่ยอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 87.6 ส่วนผลประเมินทักษะการใส่ห่วงอนามัย พบว่าคะแนนเฉลี่ย 88.7 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาวิชาในการจัดอบรม คือความรู้ที่ได้รับมีประโยชน์ สามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ด้านการจัดอบรม ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจในเรื่อง การอำนวยความสะดวกของทีมผู้จัดอบรม และด้านวิทยากร เห็นว่าอาจารย์แพทย์ถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ คุณวุฒิ วัยวุฒิเหมาะสมและมีบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ จากการสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการใส่ห่วงอนามัยพบว่า ผู้รับบริการพึงพอใจการบริการของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการด้วยความสุภาพ สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำตอบข้อซักถามได้ชัดเจน และมีความพึงพอใจต่อการรับบริการครั้งนี้ เหตุผลว่าได้มารับ บริการในสถานบริการใกล้บ้าน

*พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 04 February 2010 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB