ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> เอกสารการอบรม caremanager2560
เอกสารการอบรม caremanager2560
คู่มือ LTC สปสช. เล่มสีเขียว (6 ธ.ค. 2560)
แผนการสอนที่ 9 - ICF_ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (6 ธ.ค. 2560)
คู่มือ ICF ภาษาไทย (6 ธ.ค. 2560)
ความเข้าใจประเด็นปัญหาการดารงชีวิต กับขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ อ.ดร.ศักดา ขาคม (27 พ.ย. 2560)
บทบาทและจริยธรรมของ care manager ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ (27 พ.ย. 2560)
ความเข้าใจประเด็นปัญหาการดารงชีวิตกับ ขั้นตอนกับขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ (27 พ.ย. 2560)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (CARE MANAGEMENT) ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ (27 พ.ย. 2560)
ฝึกปฏิบัติการประเมินผู้สูงอายุที่ต้องการ การดูแลระยะยาวจากกรณีตัวอย่าง อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ (27 พ.ย. 2560)
การประเมินผู้สูงอายุ อาจารย์ ดร.ณัฐฐิตา เพชรประไพ (27 พ.ย. 2560)
เนื้อหาคู่มือ CM (23 พ.ย. 2560)
หน้าปกคู่มือCM (23 พ.ย. 2560)
ตารางอบรม Care Manager_รุ่น 1-4 FINAL_13 พ.ย. 60 (23 พ.ย. 2560)

หน้า : [1]
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข