ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง RSS
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องอบผ้า (27/11/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติิ (27/11/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เก้าอี้ไฟฟ้าเลื่อนบันไดแบบโค้ง (27/11/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เครื่องชุดจำลองสถานการณ์ (27/11/2560)
ราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)รถเอ็กซเรย์์ (20/10/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) เตียงเฟาว์เลอร์ ชนิดไฟฟ้า (10/10/2560)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ปรับปรุงหอผู้ป่วย อาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ) (10/10/2560)
อ่านทั้งหมด     
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลัง (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
คณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/09/2560)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (06/09/2560)
คณะกรรมการตรวจรับงานก่อสร้าง (06/09/2560)
คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
ตัวอย่างเอกสาร จัดซื้อจัดจ้าง
บันทึกรายงานการจัดจ้างก้อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (06/09/2560)
คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา (06/09/2560)
บันทึกรายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง (06/09/2560)
บันทึกรายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ (06/09/2560)
สัญญาจ้าง เลขที่ 20-2559 (06/09/2560)
สัญญาจ้าง เลขที่ 20-2559 ก (06/09/2560)
สัญญาจ้าง เลขที่ 20-2559 ข (06/09/2560)
อ่านทั้งหมด     
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข