ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

งานแม่และเด็ก

 
สถานการณ์
                 พัฒนาการเด็ก ปี 58
 
บทความวิชาการ
 
 
 
                 งานสอน DSPM อาจารย์อัญชลี                         
 
แบบประเมิน
                 แบบประเมิน DSPM เขต9 สำหรับเจ้าหน้าที่        
                     ประเมินนมแม่    
       
 
 
 
 
 
        
เอกสารดาวน์โหลด
ส่งเสริมสุขภาพช่องปากใน ศพด./อนุบาล (24/04/2561)
รอบรู้โภชนาการ เพื่อพัฒนา สถานพัฒนา เด็กปฐมวัย (ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล) (24/04/2561)
(ร่าง) มาตรฐาน สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เครองมอพฒนาคุณภาพเดกปฐมวย (24/04/2561)
การดูแลช่องปาก Pregnancy (อ.จันทนา) (24/04/2561)
ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล (24/04/2561)
“ชีวิตแม่ผู้สร้างโลก” เลือด? แม่ผู้เสียสละ (24/04/2561)
การให้คำปรึกษาแบบคู่ Couple counseling in TAKSIN Hospital (24/04/2561)
ร่าง มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” การส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกายเด็กปฐมวัย (24/04/2561)
การประชุมสัมนาวิชาการแม่และเด็กครั้งที่10 วันที่ 29-30มีนาคม 2561 (24/04/2561)
จิตแม่นั้น สำคัญไฉน?ความสาคัญของภาวะซึมเศร้าหลังคลอด พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ (24/04/2561)
เอกสารบรรยายวันที่ 5 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ฯลฯ (12/04/2560)
เอกสารบรรยายวันที่ 4 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ฯลฯ (12/04/2560)
เอกสารบรรยายวันที่ 3 เมษายน 2560 ประชุมชี้แจงมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ฯลฯ (12/04/2560)
แบบบันทึกการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (26/01/2559)
แบบบันทึกการประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง ตามช่วงอายุ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (26/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
เอกสารเผยแพร่ แม่และเด็ก
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้ิอเอชไอวีและซิฟิลิส (24/04/2561)
ชุดสื่อความรู้ AIDS/HIV (24/04/2561)
อ่านทั้งหมด     
คู่มือ 1000 วัน
คู่มือ มหัศจรรย์ 1,00 วันแรกแห่งชีวิต (21/02/2561)
คู่มือDSPM (29/05/2560)
คู่มือZero MMR (29/05/2560)
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (29/05/2560)
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่กรมอนามัย (29/05/2560)
คู่มือแม่หลังคลอด (29/05/2560)
คู่มือเด็กแรกเกิด-5ปี (29/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
WEB LINK เกี่ยวข้อง 1000 วัน
ตัวอย่างท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา (16/03/2561)
ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ 9 ท่า เพื่อสร้างความกระฉับกระเฉง (4 นาที) (16/03/2561)
ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ 7 ท่า เพื่อความตื่นตัวและความพร้อมของร่างกาย ทำตามได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา (3 นาที) (16/03/2561)
ตัวอย่างท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา (1 นาที) (16/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข