ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
งานผู้สูงอายุ
ศูนย์อนามัยที่ 9 ฟื้นฟูพัฒนาผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ เพื่อดำเนินงานเต็มศักยภาพ (04/03/2562)
อ่านทั้งหมด     
เอกสารอบรม caremanager รุ่น 9 ปี 2561
คู่มือ กิจกรรม สูงวัย ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย (04/02/2562)
แผนการช่วยเหลือผู้สูงอายุ อบรม CM รุ่น 9 (07/09/2561)
care plan ขอรับงบจาก อปท. (07/09/2561)
แบบประเมินการศึกษาและวางแผนผู้สูงอายุเฉพาะราย_ปรับ 30 ส.ค. 61 (07/09/2561)
ใบงานที่ 1 และ 2_CM รุ่นที่ 9_ปรับ 30 ส.ค. 61 (07/09/2561)
แผนการสอนที่ 9 - ICF (07/09/2561)
คู่มือ ICF ภาษาไทย (07/09/2561)
การประเมินและคัดกรองผู้สูงอายุ (07/09/2561)
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร CM (04/09/2561)
สมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2560 (04/09/2561)
เอกสารแนวทางการใช้งานระบบจัดทำ Care plan (04/09/2561)
แนวทางการขึ้นทะเบียน care manager /caregiver (04/09/2561)
อ่านทั้งหมด     
เอกสารการอบรม caremanager2560
คู่มือ LTC สปสช. เล่มสีเขียว (06/12/2560)
แผนการสอนที่ 9 - ICF_ดร.สินศักดิ์ชนม์ อุ่นพรมมี (06/12/2560)
คู่มือ ICF ภาษาไทย (06/12/2560)
ความเข้าใจประเด็นปัญหาการดารงชีวิต กับขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ อ.ดร.ศักดา ขาคม (27/11/2560)
บทบาทและจริยธรรมของ care manager ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ (27/11/2560)
ความเข้าใจประเด็นปัญหาการดารงชีวิตกับ ขั้นตอนกับขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ (27/11/2560)
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (CARE MANAGEMENT) ผศ.ดร.วันทนา ถิ่นกาญจน์ (27/11/2560)
อ่านทั้งหมด     
เกณฑ์ LTC
แบบประเมินผู้สูงอายุตามกลุ่มศักยภาพ ตามความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (Barthel Activities of Daily Living: ADL) (25/03/2558)
เกณฑ์ประเมินชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ (25/03/2558)
เกณฑ์ประเมินอาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน (25/03/2558)
เกณฑ์ประเมินการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่บ้านโดยบุคลากรสาธารณสุข (25/03/2558)
เกณฑ์ประเมินระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 (ติดบ้าน) กลุ่มที่ 3 (ติดเตียง) (25/03/2558)
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพระดับตำบล (25/03/2558)
เกณฑ์ประเมินตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปี 2556 (25/03/2558)
มาตรฐานตำบลต้นแบบด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ปีงบประมาณ 2555 (25/03/2558)
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วย 2 คำถาม (25/03/2558)
อ่านทั้งหมด     
รายชื่อตำบล LTC
ผลการดำเนินงาน LTC เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 (15/01/2562)
รายชื่อตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดนครราชสีมา (25/03/2558)
รายชื่อตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จ.ชัยภูมิ (25/03/2558)
รายชื่อตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จ.บุรีรัมย์ (25/03/2558)
รายชื่อตำบลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จังหวัดสุรินทร์ (25/03/2558)
อ่านทั้งหมด     

 กิจกรรม
 
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข