ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ไม่มีรูปภาพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประชุมการประยุกต์ใช้การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ภายใต้ พรบ. สาธารณสุขท้องถิ่น (04/03/2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 จับมือเทศบาลกุดจิก จัดค่ายรอบรู้สุขภาพชุมชน (28/02/2562)
อ่านทั้งหมด     
วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภค (12/04/2560)
วิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินงานเฝ้าระวังน้ำประปา (22/06/2559)
แหล่งตรวจวิเคราะห์น้า (ข้อมูลวันที่ 13 พฤษภาคม 2559) (08/06/2559)
แหล่งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนอกเหนือจากศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย (07/06/2559)
วิเคราะห์สถานการณ์การด้าเนินงานเฝ้าระวังคุณภาพน้้าบริโภค (07/03/2559)
สถานการณ์การจัดการเหตุราคาญ เขตบริการสุขภาพที่ ๙ (26/01/2559)
สถานการณ์การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน GREEN and CLEANเขตบริการสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)
การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) เขตสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)
การพัฒนาส้วมสาธารณะเขตสุขภาพที่ 9 (14/01/2559)
เหมืองแร่โปแตชอาเซียน อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ (13/01/2558)
สถานการณ์อาหารเป็นพิษ พื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ 9 (07/01/2558)
รายงานสถานการณ์การดำเนินงานตลาดสดน่าซื้อ เขตบริการสุขภาพที่ 9 (07/01/2558)
สถานการณ์โรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม 4 ด้าน เขตบริการสุขภาพที่ 9 (06/01/2558)
การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานพยาบาลสัตว์ เขตบริการสุขภาพที่ 9 (06/01/2558)
อ่านทั้งหมด     
เอกสารดาวน์โหลด (งานอนามัยสิ่งแวดล้อม)
Guideline มูลฝอยติดเชื้อผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน (21/12/2559)
GUIDELINE ภาชนะรองรับภาชนะบรรจุมูลฝอยติดเชื้อ (15/12/2559)
รู้ไว้เรื่องใกล้ตัว....ทำอย่างไรอนามัยดี (26/05/2559)
อยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ไม้ประดับดูดสารพิษ (26/05/2559)
กินอยู่อย่างไรภายใต้ภาวะมลพิษ ตอน ผักผลไม้ต้านโรคต้านมะเร็ง (26/05/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข้อมาตรฐานต่างๆ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
เกณฑ์การพิจารณาในการรับรองตลาดสดน่าซื้อ (22/06/2559)
น้ำประปาดื่มได้ (22/06/2559)
แบบตรวจร้านอาหาร (22/06/2559)
เกณฑ์การประเมิน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (22/06/2559)
เกณฑ์การดำเนินงานวัดส่งเสริมสุขภาพ (22/06/2559)
สถานที่เพื่อการออกกำลังกายต้นแบบ (22/06/2559)
โครงการสวนสาธารณน่ารื่นรมย์ (22/06/2559)
มาตรฐานส้วมสาธารณะ (22/06/2559)
แบบสำรวจโรงอาหาร (22/06/2559)
กระบวนการพัฒนาและการรับรองโรงแรมน่าอยู่ น่าพัก (22/06/2559)
แบบสำรวจโรงครัวของโรงพยาบาล (22/06/2559)
ร้านอาหารไทยปลอดภัย สุขภาพดี (22/06/2559)
คุณสมบัติของร้านอาหาร 5 ดาว (22/06/2559)
แบบประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานบริการแต่งผม-เสริมสวย (22/06/2559)
แบบตรวจสถานประกอบประเภทมินิมาร์ท (22/06/2559)
แบบตรวจแผงลอยจำหน่ายอาหาร (22/06/2559)
แบบประเมินการพัฒนาและยกระดับตลาดนัด น่าซื้อ (ตล.2) (22/06/2559)
แบบตรวจสุขลักษณะอาหารในซุปเปอร์มาร์เก็ต (22/06/2559)
คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2557 (22/06/2559)
แบบประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว (22/06/2559)
อ่านทั้งหมด     
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข