ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
ประวัติศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ประวัติการก่อตั้ง
          กรมอนามัยมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2530
โดยรวมศูนย์วิชาการต่างๆในส่วนกลางที่จัดตั้งในจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ศูนย์อนามัยโรงเรียนเขต 3
ศูนย์โภชนาการเขต 3 ศูนย์ทันตสาธารณสุขเขต 3 และศูนย์อนามัยแม่และเด็กเมืองพล จังหวัดขอนแก่น
เป็นโรงพยาบาลแม่และเด็ก สังกัดศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 นครราชสีมา
ที่ทำการเดิมตั้งอยู่ในบริเวณสำนักงานสาธารณสุขเขต ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

          ในปี พ.ศ.2541 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5 ย้ายมาอยู่ที่ 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา จากการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ.2545 ได้รวมภารกิจของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 5
นครราชสีมา และศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมเขต 5 บางส่วน ตั้งเป็นหน่วยงานใหม่ ในชื่อ " ศูนย์อนามัยที่ 5
นครราชสีมา ” และตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2558 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ได้มีการปรับเปลี่ยนลำดับที่ จังหวัดที่ตั้งและพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์อนามัยให้สอดคล้องกับเขตสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของศูนย์อนามัยที่ 5 จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัดคือ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
ภายใต้การบริหารงานของผู้บริหาร ดังนี้

พ.ศ. 2530 – 2538 นายแพทย์วิพูล กระแสตานนท์
พ.ศ. 2538 – 2542 นายแพทย์สมพร กุศลเลิศจริยา
พ.ศ. 2543 – 2547 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
พ.ศ. 2547 – 2559 นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก

 
 
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข