ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
เอกสารเผยแพร่/ประกอบการประชุม/การอบรม (กลุ่มวัยเรียน)
Flow การคัดกรอง สายตาเด็ก (29/01/2561)
flow เฝ้าระวัง เด็กอ้วน เลือดจาง (29/01/2561)
food safety & Water LAB (29/01/2561)
กพด. การเฝ้าระวังการเจริญเติบโตในโรงเรียน (29/01/2561)
ความสำคัญการจัดบริการอาหารกลางวัน (29/01/2561)
โครงการเด็กไทยสายตาดี (29/01/2561)
ฉลากโภชนาการ แก้ไข 10 พค.60 (29/01/2561)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์ (กลุ่มวัยเรียน)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ประเมินโครงการ สุขภาพชัยภูมิ (18/03/2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพภาพโคราช (18/03/2562)
สูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ลงพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพบุรีรัมย์ (18/03/2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงเพื้นที่ประเมินโครงงานสุขภาพสุรินทร์ที่แรก (18/03/2562)
ลงพื้นที่ประเมินโครงการสุขภาพนักเรียน (18/03/2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ออกประเมินโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา (18/03/2562)
ศูนย์อนามัยที่ 9 ลงเยี่ยมเสริมพลังโรงเรียนต้นแบบโภชนาการสุรินทร์ (28/02/2562)
อ่านทั้งหมด     
รายงานผลการประชุม
ถอดบทเรียนเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี ปี 2562 (18/03/2562)
รายงานสัมมนาวิชาการ มหกรรมส่งเสริมเด็กไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562 Smart Child by Health Literacy NE 2019 (18/03/2562)
สรุปรายงานการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสขภาพ ปี พ.ศ. 2561” (23/07/2561)
สรุปรายงานEBITวัยเรียน 2561 (23/07/2561)
สรุปรายงานการพัฒนารูปแบบงานอนามัยโรงเรีนที่มีคุณภาพ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (23/07/2561)
ถอดบทเรียนนวัตกรรมผลงานเด่นและแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ระดับภาค (07/03/2561)
รายงานสัมมนาวิชาการระดับภาค “มหกรรมวิชาการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 (16/02/2561)
อ่านทั้งหมด     
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข