ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
 
VDO มหัศจรรย์ 1000 วัน
ธาตุเหล็ก
ความเป็นมาโครงการมหัสจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560-2563
 

************************************************

early life factorที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก (20/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
อ่านทั้งหมด     
คู่มือ มหัศจรรย์ 1,00 วันแรกแห่งชีวิต (21/02/2561)
คู่มือDSPM (29/05/2560)
คู่มือZero MMR (29/05/2560)
สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (29/05/2560)
คู่มือโรงเรียนพ่อแม่กรมอนามัย (29/05/2560)
คู่มือแม่หลังคลอด (29/05/2560)
คู่มือเด็กแรกเกิด-5ปี (29/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
แผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี แม่และเด็ก และสูงอายุ (20/01/2560)
เป้าหมายการพัฒนาศักยภาพสตรีและเด็กปฐมวัย กรมอนามัย 2559 (20/01/2560)
สรุปการประชุมVDO conference MCH board 31/สค./2559 (20/01/2560)
VDO MCH board strengthening 31สค.59 (20/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
สถานการณ์ IQ เด็ก 2559 (21/01/2560)
สถานการณ์ IQเด็ก 2557 (20/01/2560)
สถานการณ์ IQเด็ก 2554 (16/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
โครงการมหัศจรรย์ 1,000วันแรกแห่งชีวิต น.พ.ยุทธนา พูนพานิช (21/02/2561)
ความรู้เกี่ยวสุขภาพฟันของแม่และลูก 1000วัน (21/02/2561)
๓มหัศจรรย์ โรงพยาบาลสุรินทร์ PCC ศุภกาญจน์ (12/09/2560)
สรุปผลการดำเนินงาน โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (12/09/2560)
Sustainable development Go to zero MMR (PPH) นพ.พยุงศักดิ์ หอมวิเศษวงศา (12/09/2560)
Service Plan สาขาสูติกรรม Zero Maternal Mortality Rate พิกุล บัณฑิตพานิชชา (12/09/2560)
การดำเนินงานการลดอัตราการตายมารดา (12/09/2560)
การป้องกันภาวะการคลอดก่อนกำหนด (12/09/2560)
แนวทางการดำเนินงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองโดน (12/09/2560)
อัจฉริยะแสนดี นพ เอกลักษณ์ แสงศิริรักษ์ (12/09/2560)
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศูนยือนามัยที่ 9 (12/09/2560)
DSPM Family-mediated Preschool ( สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์)(ประชุมวิชาการ 1000 วัน26-27 มิถุนายน 60) (07/08/2560)
การสร้างวินัยเชิงบวก (ประชุมวิชาการ 1000 วัน26-27 มิถุนายน 60) (07/08/2560)
การดูแลอุณหภูมิกายทารกแรกเกิด อ. เกรียงศักดิ์ ธค.59 (13/01/2560)
แบบประเมินNICUอ.เกรียงศักดิ์ ธค.59 (13/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
วัคซีนเด็กแรกเกิด - 2 ปี (29/05/2560)
นิทานอีสป (29/05/2560)
นิทานรู้ทันต้องอ่อนหวาน (29/05/2560)
นิทานติ๊กต่อก (29/05/2560)
นิทานตั้งไข่ล้ม (29/05/2560)
แปรงฟันให้ลูกถึงเมื่อไรดีน้าาา (23/05/2560)
อาหารสำหรับคุณแม่ 3ไตรมาส (23/05/2560)
อาหารแรกเกิด-12 เดือน (23/05/2560)
เล่นตามวัยเติบโตสดใส (23/05/2560)
FOLATE วิตามินป้องกันความพิการแต่กำเนิด (23/05/2560)
การดูแลช่องปากสำหรับหญิงตั้งครรภ์ (23/05/2560)
ยิ้มสะอาด เหมาะวัย ง่ายมาก (23/05/2560)
อ่านทั้งหมด     
วีดีโอ ไอโอดีน 3 (13/01/2560)
วีดีโอ ไอโอดีน 2 (13/01/2560)
วีดีโอ ไอโอดีน 1 (13/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
ตัวอย่างท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา (16/03/2561)
ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ 9 ท่า เพื่อสร้างความกระฉับกระเฉง (4 นาที) (16/03/2561)
ท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทยๆ 7 ท่า เพื่อความตื่นตัวและความพร้อมของร่างกาย ทำตามได้ง่ายๆ ทุกที่ทุกเวลา (3 นาที) (16/03/2561)
ตัวอย่างท่าบริหารร่างกายสไตล์ไทย ๆ ทำได้ทุกที่ ทุกเวลา (1 นาที) (16/03/2561)
อ่านทั้งหมด     
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข