ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
 
บุคลากรกลุ่มอำนวยการ
 
 
 
 
 
 
นางประนอม แนมกลาง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่ม )
Tel: 08-1264-1607
 
 
 
นางศิริพร รองสุวรรณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน(หัวหน้างานพัสดุ)
Tel : 08-5419-5188
 
 
 
นางมริษฎา แสงพรม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ(หัวหน้างานสารบรรณ)
Tel : 08-9717-5729
 
 
 
นางเนตรดาว อิ่มสันเทียะ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
(หัวหน้างานการเงินและบัญชี)
Tel : 08-5766-3505
 
 
 
 
นางจินตนา ขำโคกสูง
งานการเจ้าหน้าที่
Tel : 08-7876-7100
 
 
 
นางกัลยา ขมิ้นเขียว
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 
 
 
 
นางสาวรุ่งนภา มะโนชัย
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 
 
 
 
นางนวลฉวี อัจฉริยะเมธากุล
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 
 
 
 
นางณฐวรรณ ครองบุญ
พนักงานพิมพ์ ส ๓
 
 
 
 
นางพัชรวลี อามาตย์เสนา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒
 
 
 
 
นางสาวสุจิณณา แลบัว
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๒
Tel : 08-5495-1354
 
 
 
นายสุทธิภัทร เจริญพรหม
พนักงานพิมพ์ ส ๒
 
 
 
 
นางแสงจันทร์ จงนอก
พนักงานพิมพ์ ส ๒
 
 
 
 
นายประสิทธิ์ สุวรรณไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส ๑
 
 
 
 
นายพลร่ม ยงคง
หัวหน้าพนักงานขับรถยนต์ ส ๒
 
 
 
 
นายมนัญชัย จงจรัญ
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
 
 
 
 
นายทอง ทับหมื่นไวย
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
 
 
 
 
นายทศพล ภู่คะนองศรี
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒
 
 
 
 
นายยศพนธ์ งามมะเริง
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ส ๑
งานพัสดุ
 
 
 
 
นายวิโรจน์ ขอพึ่งด่านกลาง
เจ้าพนักงานทัวไป บ 2 งานพัสดุ
 
 
 
 
นางพรนภา ใจชอบดี
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
นางสาวเจนจิฬา ขำโคกสูง
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
 
 
นางสาวศิริรัตน์ รัตนสมบูรณ์
งานพัสดุ
Tel : 08-7257-1335
 
 
 
นายทวี ลนขุนทด
งานพัสดุ
Tel : 08-6461-7499
 
 
นางสาวทรรศนีย์   พรโสภิณ
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
นายชัยพร  ฮุงสูงเนิน
ช่างฝีมือทั่วไป
 
 
 
 
นายสมชาย  ทือเกาะ
ช่างฝีมือทั่วไป
 
 
 
 
นายนครินทร์  ปายะทัศน์
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 

นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ส่อง
เจ้าพนักงานธุรการ
 
 
 
 
นางเทียนสว่าง ไชยอาษา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย ส2
งานธุรการ
 
 

 

 


รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข