ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทำกรอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาการเด็กและขยะติดเชื้อ

วันที่ 4 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน1705คน)

                        ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมทำกรอบแนวคิดการดำเนินงานพัฒนาการเด็กและขยะติดเชื้อ

              ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดประชุมการจัดทำกรอบแนวคิดการดำเนินงาน (Conceptual Framework) และนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ และผลการดำเนินงานของพื้นที่ 3 เขตสุขภาพ ในประเด็นพัฒนาการเด็กและขยะติดเชื้อ โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สาธารณสุขนิเทศเขต 9 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิชาการเขตสุขภาพที่ 7,8 เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง 
              การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปกำหนดประเด็นปัญหาสำคัญร่วมกันในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7,8และ9 สู่การยกระดับการพัฒนางานและการหาเจ้าภาพหลัก และเจ้าภาพรอง
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานรายประเด็น พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็ก สถานการณ์และผลการดำเนินงานพัฒนาการเด็กและขยะติดเชื้อ ปี 2558 – 2559 ของพื้นที่ทั้ง 3 เขตสุขภาพ
               นอกจากนี้ยังมีการร่างกรอบแนวคิดการดำเนินงาน (Conceptual Framework) ทั้งในเรื่องของพัฒนาการเด็ก และขยะติดเชื้อ เพื่อยกระดับการพัฒนางานสาธารณสุขประเด็นที่เป็นปัญหาของเขตสุขภาพทั้ง 3 พื้นที่ต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข