ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 สรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศปี 2558

วันที่ 16 ก.พ. 2559

                                        ศูนย์อนามัยที่ 9 สรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศปี 2558
                วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ร่วมกับ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย
ดำเนินกิจกรรมการสรรหาสุดยอดส้วมระดับประเทศประจำปี 2558
โดยมีสุดยอดส้วมได้รับการพิจารณาเบื้องต้นจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา สถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ และที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ
นายสมรัฐ นัยรัมย์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพลกรัง
                มีการพัฒนาปรับปรุงห้องส้วมโดยความร่วมมือของทั้งภาคีราชการและภาคประชาชน
มีนวัตกรรมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และการใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้ง
พร้อมต่อยอดด้วยการจัดการสวนสมุนไพร ด้านส้วมสาธารณะสถานีขนส่งจังหวัดชัยภูมิ
และที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ มีการพัฒนาส้วมโดยมุ่งเน้นให้ปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน HAS สะอาด
เพียงพอ และปลอดภัย
                ทั้งนี้ในการประกวดส้วมระดับประเทศ ส้วมที่จะได้รับการคัดเลือกนอกจากจะต้องมีมาตรฐาน HAS สะอาด
เพียงพอ และปลอดภัยแล้ว จะต้องมีลักษณะเด่นเป็นองค์ประกอบด้วย อาทิ
มีนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งด้านพลังงานและการใช้ประโยชน์จากของเสีย การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็นต้น

รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข