ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดมหกรรมสร้างเสริมทันตสุขภาพระดับเขต เน้นการใส่ใจดูแลช่องปากครบวงจร

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน73คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดมหกรรมสร้างเสริมทันตสุขภาพระดับเขต เน้นการใส่ใจดูแลช่องปากครบวงจร
 
         วันนี้ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นประธานเปิด "มหกรรมสร้างเสริมทันตสุขภาพ เขตนครชัยบุรินทร์ปีงบประมาณ 2562” ร่วมด้วย ทันตบุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นักวิชาการ จากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู และนักเรียนจากเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี และแกนนำชมรมผู้สูงอายุในเขตนครชัยบุรินทร์ จำนวน กว่า 200 คน ณ โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี จ.นครราชสีมา นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นปัญหาที่สำคัญ จากกการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับเขต ครั้งที่ 7 ปี 2560 พบว่าเด็กวัยเรียนมีฟันผุร้อยละ 54.5 เหงือกอักเสบร้อยละ 68.3 และส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการรักษา พฤติกรรมเสี่ยงที่พบมากที่สุดคือ ดื่มน้ำอัดลมร้อยละ 60 รับประทานขนมกรุบกรอบร้อยละ 42.8 ส่วนการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันมีเพียงร้อยละ 46.3 และแปรงหลังอาหารกลางวันพบเพียงร้อยละ 22 เท่านั้น ด้านปัญหาสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุนั้นมีความชุกและรุนแรงมากกว่าวัยอื่น โดยเฉพาะในเรื่องการแปรงฟันก่อนนอนพบเพียงร้อยละ 47.4 ไม่แปรงก่อนนอนเลยร้อยละ 30 และการเข้าถึงบริการมีเพียงร้อยละ36.5เท่านั้น ทำให้ผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่ และ 4 คู่สบ ร้อยละ 25.1 รวมทั้งยังพบปัญหาโรคที่รุนแรง เช่น โรคปริทันต์อักเสบพบร้อยละ 67.2 ซึ่งโรคนี้มีความสัมพันธ์กับโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง รวมทั้งภาวะน้ำลายแห้งเป็นอุปสรรคในการเคี้ยว และกลืนอาหารของผู้สูงอายุด้วย ซึ่งในปี 2563 สังคมไทยจะก้าวสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์
ปัญหาที่กล่าวมาก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับการจัดมหกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยาย การประกวดคลิปเพลงแปรงฟัน
การประกวดผู้สูงอายุฟันดี การจัดนิทรรศการ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ในการพัฒนานวัตกรรมบริการดูแลสุขภาพช่องปากแบบครบวงจร เป็นต้น
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข