ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 เดินเครื่องจุดประกายยุวอนามัย โรงเรียนบุญวัฒนา ต้นแบบจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ วัยเรียน วัยรุ่น สุขภาพดี สูงดี สมส่วน ที่แรกเขตนครชัยบุรินทร์

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน62คน)


ศูนย์อนามัยที่ 9 เดินเครื่องจุดประกายยุวอนามัย โรงเรียนบุญวัฒนา ต้นแบบจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ
วัยเรียน วัยรุ่น สุขภาพดี สูงดี สมส่วน ที่แรกเขตนครชัยบุรินทร์
 

          วันนี้ (6 ธันวาคม 2561) เวลา 13.40 น. นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมยุวอนามัย เพื่อพัฒนานักเรียนต้นแบบด้านการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ อ.สมัคร ถิ่นจันดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วยคณะวิทยากรจากกลุ่มงานพัฒนาอนามัยวัยเรียนวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 9 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นม.2 กว่า 600 คน ณ โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
          นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า จากสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลต่อวิถีชีวิตของเด็กวัยเรียนวัยรุ่น โดยเฉพาะด้านพฤติกรรมเสี่ยงจากการได้รับแบบอย่างที่ไม่เหมาะสม มีค่านิยมและวัฒนธรรมตามกระแสสังคมที่ไม่ถูกต้อง นำไปสู่ปัญหาที่เกิดจากตัวเด็ก ครอบครัว และสภาพแวดล้อมทางสังคม ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่นในเขตนครชัยบุรินทร์ปีงบประมาณ 2561 ผ่านมา ยังพบปัญหาการดูแลสุขภาพเด็กในด้านต่าง ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ อาทิ ภาวะโภชนาการและการเจริญเติบโต
           (อ้วน เตี้ย ผอม ไม่แข็งแรง) ภาวะซีด สายตาและการได้ยิน สุขภาพช่องปาก พฤติกรรมเนือยนิ่ง มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เด็กไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลสุขภาพ ขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการสุขภาพตนเองที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่พึงประสงค์ 4 ด้าน ได้แก่ เพศวิถีศึกษา พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ทันตสุขภาพ สิ่งแวดล้อม นพ.วีรพล กล่าวต่อว่า โครงการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำรอบรู้ด้านสุขภาพ (ยุวอนามัย) 4 ด้านที่กล่าวข้างต้น
พร้อมส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
การดำเนินงานสู่การเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพจะมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้นำยุวอนามัย 4 สาขา ได้แก่ เพศวิถีศึกษา พฤติกรรมสุขภาพพึงประสงค์ ทันตสุขภาพ สิ่งแวดล้อม
การเข้าค่ายผู้นำยุวอนามัย(วันหยุดสุดหรรษา) ให้แกนนำยุวอนามัยจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรอบรู้ในโรงเรียน และเยี่ยมเสริมแรงด้านบวกโต้ตอบซักถาม และค้นหาผู้นำยุวอนามัย เพื่อนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง มีพฤติกรรมสุขภาพี่พึงประสงค์ และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
เป็นอีกหนึ่งเส้นทางที่นักเรียนจะสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูล ความรู้ สามารถจัดการสุขภาพของตนเองได้ และนำไปใช้ให้เกิดผลต่อตนเอง ครอบครัว และสังคมต่อไป ในอนาคต
โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ วัยเรียน วัยรุ่น สุขภาพดี สูงดี สมส่วน นพ.วีรพล กล่าว.
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข