ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด KICK OFF ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกในองค์กรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน52คน)


ศูนย์อนามัยที่ 9 จัด KICK OFF ลด ละ เลิกการใช้ถุงพลาสติกในองค์กรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
วันนี้ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอย ลด ละ
เลิกการใช้ถุงพลาสติกในองค์กรเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 กว่า 80 คน ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
ปัจจุบันปัญหาเรื่องขยะถือเป็นปัญหาที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กระทรวงสาธารณสุข โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบาย
ให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ รณรงค์ใช้ถุงผ้าใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหิ้วพลาสติก และขอความร่วมมือผู้ป่วย นำถุงผ้ามาใส่ยาเมื่อมารับบริการที่โรงพยาบาลทุกครั้ง วันที่ 1 ต.ค.2561 เป็นต้นมา เพื่อลดการใช้พลาสติก ลดภาวะโลกร้อน ตามนโยบายโรงพยาบาลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (GREEN & CLEAN
Hospital) ที่เน้นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชุมชน นอกจากนี้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย สืบเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระราชดำรัสพระราชทาน แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา ดุสิดาลัย พระตำหนัก จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2532
           เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกที่มีความรุนแรงขึ้นและทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ ประชาชนชาวไทยกำลังประสบอยู่ในปัจจุบันพร้อมทั้งตรัสเตือนพสกนิกร ให้ร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยให้ถือเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องปฏิบัติ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มของการเคลื่อนไหวในการดำเนินงาน เพื่อสิ่งแวดล้อมของทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างความรู้สึกร่วมกันของประชาชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการมูลฝอย ลด ละเลิกการใช้ถุงพลาสติกในองค์กรครั้งนี้
            เพื่อให้บุคลากรในองค์กร เกิดความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการร่วมรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติกบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุทดแทน เช่นถุงผ้า ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัว เป็นต้น โดยในช่วงเที่ยงยังได้มีกิจกรรม หิ้วปิ่นโต กินร่วมกัน สำราญใจ ลดการใช้พลาสติก ให้คณะผู้บริหารได้ทานอาหารร่วมกันโดยใช้ ปิ่นโต กล่องบรรจุอาหาร สร้างความสามัคคีในองค์กรได้อีกด้วย
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข