ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
‘การจัดการขยะ คือ การพัฒนาคน’

วันที่ 4 ธ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน65คน)

‘การจัดการขยะ คือ การพัฒนาคน’

ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญและทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันตาม จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้น จากการรายงานของกรมควบคุมพลพิษ พบว่า
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในปี 2560 ประมาณ 27.40 ล้านตัน หรือ 75,046 ตันต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.26 จากปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี พฤติกรรมการบริโภคของประชาชน ตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งมีนักท่องเที่ยวกว่า 30 ล้านคน การจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน เช่น การกำจัดขยะโดยการเผากลางแจ้งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ น้ำเสียจากการชะล้างกองขยะอาจจะไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะที่เป็นแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา ขยะที่กองสะสมเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หนู แมลงสาบ แมลงวันซึ่งเป็นพาหะ
นำโรคจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ การทิ้งขยะไม่ถูกที่ ขาดการคัดแยกที่ถูกวิธีอาจทำให้มีขยะประเภทของมีคม ขยะอันตรายปะปนส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บกับคนที่มีหน้าที่เก็บขน
ผู้ที่อยู่ใกล้กองขยะอาจจะได้รับสารเคมีจากการสูดดมอาจจะเกิดอาการแพ้ ระคายเคือง การทิ้งขยะตามท่อระบายน้ำเกิดปัญหาการอุดตัน ขยะที่หมักหมมจะส่งกลิ่นเหม็นเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญ เสียทัศนียภาพ และยังเสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วย เราสามารถลดขยะ ลดภาวะโลกร้อน ได้ด้วยตัวของเราเอง เริ่มต้นจากการ.....  คิดก่อนใช้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ใช้ปิ่นโต, ใช้แก้วน้ำประจำตัว , ถือถุงผ้าไปจ่ายตลาด เป็นต้น
 คัดแยกขยะให้ถูกต้องถูกสีถูกถัง นำไปสู่การเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์
1ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ง่าย ใส่ถังสีเขียว นำไปทำน้ำหมัก ปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์
2.ขยะรีไซเคิล ใส่ถังสีเหลือง นำไปขายได้ หรือนำกลับมาใช้ใหม่
3.ขยะพิษหรือขยะอันตราย ใส่ถังสีส้ม/เทา ส่งให้ท้องถิ่นรวบรวมนำไปกำจัด
4.ขยะทั่วไป (ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้) ใส่ถังสีน้ำเงิน
บางชนิดคัดแยกนำไปทดแทนเชื้อเพลิงได้ ฝาที่เปิดเครื่องดื่ม/กระป๋องโลหะใช้ทำขาเทียม
กล่องนมนำไปล้างตากแห้งเพื่อบริจาค ใช้ทำวัสดุมุงหลังคา ฯลฯ
คิดก่อนใช้ คัดแยกขยะ ทำประจำเป็นกิจวัตร
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข