ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ

วันที่ 15 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน47คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ
          วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานเปิดการอบรม พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ พร้อมได้รับเกียรติจากวิทยากร อาทิ
อาจารย์สนธยา ศรีเวียงธวัช ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ อาจารย์สุชาดา สารบุญ ที่ปรึกษากรมอนามัย ร่วมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 9 กว่า 50 คน ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมพฤกษ์สาธร ชั้น 3 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา
          นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารอย่างมืออาชีพ” เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและมีความสุขในการปฏิบัติงานเพี่อรองรับภารกิจด้านส่งเสริมสุขภาพและ อนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 9”
ซึ่งเชื่อว่าการสื่อสารจะสามารถสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจ จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ได้ อีกทั้ง เป็นการพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะและสร้างความมั่นใจแก่บุคลากรด้านการสื่อสารได้อย่างมืออาชีพ มีความ Smart อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อบุคลากรเอง ต่องานขององค์กรและสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคีเครือข่ายรวมถึงสังคมโดยส่วนรวมต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข