ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแผนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2562

วันที่ 12 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน60คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 จัดประชุมแผนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2562
         วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ทพญ.กันทิมา เหมพรมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม
"ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562” ร่วมด้วยเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานกลุ่มวัยศูนย์อนามัยที่ 9 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขทั้ง 4 จังหวัดเขตนครชัยบุรินทร์ และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 9 รวม 90 คน ณ ห้องประชุมชวนชม โรงแรมสบายโฮเทล
จ.นครราชสีมา
          ทพญ.กันทิมา เหมพรมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 กล่าวว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมอนามัย และศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานจะได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน รับทราบปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
           ทั้งนี้การประชุมมีการบรรยาย เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ แผนบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการ และแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย กลุ่มวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มสิ่งแวดล้อม ทันตสาธารณสุข เพื่อพูดคุยถึงแนวทางการดำเนินงานร่วมกันต่อไป
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข