ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 พัฒนาเครือข่ายแกนนำเพื่อขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการพึ่งตนเองของบุคคล

วันที่ 8 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน94คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 พัฒนาเครือข่ายแกนนำเพื่อขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ มุ่งเน้นการพึ่งตนเองของบุคคล

         วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายแกนนำเพื่อขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Community) โดยได้รับเกียรติจาก นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอสูงเนิน นายภัทรพล บัญชาจารุรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก นพ.วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา นายศิริศักดิ์ ปราชญ์ศรีภูมิ ผู้อำนวยการ รพ.สต.กุดจิก นายกิตติพงค์ วับสันเทียะ ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอสูงเนิน และนางเทืองทิพย์ ลีลาเจริญพร ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน เป็นประธานร่วมในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ พร้อมด้วย คณะเจ้าหน้าที่
           แกนนำชุมชน 4 ชุมชน ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4 ชุมชน ชมรมต่างๆในชุมชน กว่า 90 คน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา นับเป็นก้าวแรกในการขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ นับเป็นอีกรากฐานที่สำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ภาคีเครือข่าย ได้ดูแลตนเองด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มวัยเรียน วัยรุ่น คนทำงาน และผู้สูงอายุ ตลอดจนการดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยใช้กระบวนการพัฒนา "ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” ความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นการจัดการสุขภาพที่มุ่งเน้นการพึ่งตนเองของบุคคล
ในการเข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล ความรู้ และการจัดบริการสุขภาพ สามารถ ตัดสินใจ เลือกรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและใช้บริการสุขภาพ ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตนเองได้

          ส่งผลต่อครอบครัวก็เป็นครอบครัวที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ จนต่อยอดเป็นชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate
Community) เมื่อสุขภาพของแต่ละบุคคลดี ผลที่จะเกิดตามมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคม
ด้านเศรษฐกิจก็จะดีตามมาด้วย เมื่อคนไม่ป่วย สามารถทำงาน มีรายได้ ไม่ต้องเสียค่ารักษาพยาบาล เก็บออมเงินที่ได้มา
ดูแลส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ปลูกผักสวนครัว ดูแลสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพ ส่งผลให้ครอบครัว

          ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นรูปแบบให้ความรู้ นิทรรศการ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัย และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศนียบัตรตำบลที่มีการขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็งด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Active Community) อย่างบูรณาการ ในตำบลกุดจิก มีจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1. บ้านกุดจิก หมู่ที่ 1 ผู้รับใบประกาศ นายนายสุรเกียรติ พยายาม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และ 2. บ้านโนนตะโก หมู่ที่ 6 ผู้รับใบประกาศ นายนาย เจริญ ดีสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข