ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์อนามัยที่ 9 เยี่ยมชม รร.สารวิทยา โรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ

วันที่ 8 พ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน73คน)

ศูนย์อนามัยที่ 9 เยี่ยมชม รร.สารวิทยา โรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่ 7 พฤศจิกายน 61 เวลา 14.00 น. ทพญ.กันทิมา เหมพรมราช รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา และคณะเจ้าหน้าที่ เยี่ยมชมศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนต้นแบบความรอบรู้ด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนสารวิทยา กทม. โครงการพัฒนาต้นแบบโรงเรียนเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

          สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองและโรงเรียนสารวิทยา เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2560 ได้รับคัดเลือกจากกรมอนามัยเป็น 1 ใน 11 องค์กร ที่เป็นสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ โดยมีวิทยากรมาให้คำแนะนำด้านสุขภาพ มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพ พร้อมนำความรู้ด้านสุขภาพมาถอดบทเรียน

          เพื่อนำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนปัจจุบันและติดตามผลการดำเนินกิจกรรมต่อระยะเวลาการดำเนินโครงการ ซึ่งเห็นได้ชัดถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพของนักเรียน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ด้านบทบาทหน้าที่ในการดำเนินโครงการฯ จะแบ่งเป็น
1.สสม.รับผิดชอบเรื่องของการตรวจ/แก้ไข/ส่งเสริมสุขภาพ
2.โรงเรียนรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม 3.ผู้ปกครองดูแลเรื่องการกิน
4.นักเรียนรับผิดชอบเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมและดำเนินการตามโครงการ
ซึ่งหลังจากได้มีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายเบื้องต้น สามารถแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ
กลุ่มภาวะอ้วน กลุ่มซีด และกลุ่มสายตาสั้น

          จากนั้นจึงดำเนินกิจกรรมการอบรมให้เหมาะสมของนักเรียนแต่ละกลุ่ม เช่น กลุ่มซีด
จัดให้มีการแจกยาเสริมธาตุเหล็กในคาบจริยธรรม กลุ่มสายตาสั้น แนะนำให้ปรับพฤติกรรมการใช้สายตา
การบริหารสายตา เป็นต้น
รู้จักศอ.9 : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารศอ.9 | โครงสร้างหน่วยงาน | กลุ่มงานภายใน | แผนปฏิบัติราชการ | แผนงานโครงการ | คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ | กฎ ระเบียบ | หน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย |
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อศอ.9 : 177 หมู่ 6 ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280 โทร. 0443-0513-1
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข